Bir programcının en belli başlı üç özelliği: tembellik, sabırsızlık ve kibirdir.

Larry Wall

Proseslerin Kod, Data, BSS, Stack ve Heap Alanları

1. Giriş

    Prosesler işletim sistemlerinin sundukları sistem fonksiyonlarıyla yaratılırlar. Örneğin, Windows sistemlerindeki CreateProcess, UNIX/Linux sistemlerindeki fork proses yaratan fonksiyonlardır. Windows ve UNIX/Linux sistemlerindeki proses yaratımları arasında önemli bir fark vardır. Windows sistemlerindeki CreateProcess fonksiyonu çalıştırılabilen (executable) bir dosyadan hareketle prosesi oluşturur. (Yani yaratılacak proses yol ifadesini argüman olarak verdiğimiz programın kodlarını çalıştıracaktır.) Halbuki UNIX/Linux sistemlerindeki fork fonksiyonu prosesin özdeş bir kopyasını oluşturmaktadır. Bu sistemlerde başka bir programın kodları ancak exec türevi fonksiyonlarla çalıştırılabilir.  Fakat programcı bu sistemlerde doğrudan exec fonksiyonunu kullanırsa çalışmakta olan mevcut programın bellek alanı değiştirilerek proses yaşamına başka bir kodla devam eder. Bu nedenle UNIX/Linux sisteminde hem mevcut programı sürdürmek hem de yeni bir programı çalıştırmak istiyorsak fork ve exec fonksiyonlarını beraber kullanmamız gerekir. Bu sağlamak için de, tipik olarak, önce bir kez fork yaparız, alt proseste exec uygularız. Windows sistemlerindeki CreateProces fonksiyonu UNIX/Linux sistemlerindeki fork ve exec fonksiyonlarının bileşimine benzetilebilir.

    İşletim sistemlerinin çalıştırılabilen dosyanın içeriğini alarak belleğe yükleyen ve onu çalışmaya hazır hale getiren kısmına yükleyici (loader) denilmektedir. CreateProcess ve exec gibi fonksiyonlarla devreye sokulan yükleyici, önce çalıştırılabilen dosyanın başlık kısmını okur, sonra dosyanın bölümlerinin yerlerini ve uzunluklarını belirleyerek onları belleğe yükler. Sonra da programın akışını çalıştırılabilen dosyanın başlık kısmında belirtilen giriş noktasından (entry point) başlatır. Çok çeşitli çalıştırılabilen dosya formatları bulunuyor olsa da iki formatın ağırlığı kendini hissettirmektedir. Bunlardan biri Micosoft Windows sistemlerinde kullanılan PE (Portable Executable) formatı, diğeri ise UNIX/Linux sistemlerinde kullanılan ELF (Executable and Linkable Format) formatıdır. Her iki format da başlık kısımlarından ve bölümlerden (sections) oluşmaktadır. PE ve ELF başlıklarında yüklenecek programa ilişkin metadata bilgileri (yani bölümlerin yerleri, uzunlukları, programın başlangıç noktası, yeniden yükleme bilgileri vs). tutulmaktadır. Yükleyici başlık kısmından elde ettiği bilgilere dayanarak yükleme işlemini gerçekleştirir.

Yükleyici yükleme işlemi sırasında proses için bellekte çeşitli alanlar oluşturmaktadır. Prosesin bellek alanını oluşturan en önemli bölümler kod, data, bss, stack ve heap bölümleridir. Aşağıda bu bölümlerin işlevleri açıklanmaktadır.

2. Kod Bölümü

    Programı oluşturan tüm fonksiyonların makina kodları derleyici ve bağlayıcının işbirliği ile çalıştırılabilen dosyanın kod bölümüne yazılır.[1] İşletim sisteminin yükleyicisi çalıştırılabilen dosyanın kod bölümünü belleğe blok olarak yükler. Böylece prosesin kod bölümü bellekte oluşturulmuş olur.

.NET, Java gibi ara kodlu çalışma çalışma sisteminin söz konusu olduğu ortamlarda çalıştırılabilen dosyanın kod bölümünde ara kodlar bulunur. Bu ara kodlar belleğe yüklenerek tam zamanında derleme (JIT Compilation) işlemiyle gerçek makina komutlarına dönüştürülmektedir.

3. Data ve Read Only Data Bölümleri

    Program içerisindeki ilkdeğer verilmiş global değişkenler ve static yerel değişkenler ilkdeğerleriyle birlikte derleyici ve bağlayıcının işbirliği ile çalıştırılabilen kodun data bölümüne yazılmaktadır. Böylece global ve static yerel nesneler programın belleğe yüklenmesiyle hayat kazanmış olurlar.

İlkdeğer verilmiş değişkenlerin çalıştırılabilen dosya içerisinde yer kapladığına dikkat ediniz. Pek çok sistemde içeriği değiştirilemeyen (yani const olan) global ve static yerel nesneler ile string ifadeleri read only data bölümünde tutulmaktadır.[3] Read only data bölümü yükleyici tarafından belleğin read only özelliği verilmiş sayfalarına yüklenirler. Böylece bu nesnelerin programın çalışma zamanı sırasında güncellenmesi engellenmiş olur.[4] Koruma mekanizmasına sahip işlemciler read only sayfalara güncelleme yapılmak istendiğinde içsel bir kesmeyle durumu işletim sistemine bildirir, işletim sistemi de hataya yol açan prosesi sonlandırır. Data ve read only data bölümleri prosesin tüm thread’leri tarafından ortak bir biçimde kullanılmaktadır.

4. BSS Bölümü 

    Program içerisindeki ilkdeğer verilmemiş global nesneler ve static yerel nesneler çalıştırılabilen dosyanın bss bölümünü oluşturmaktadır.[5] BSS bölümündeki nesnelere ilkdeğer verilmediği için bunların çalıştırılabilen dosya içerisinde yer kaplamasına gerek yoktur. Bu nedenle bss bölümünün yalnızca uzunluğu çalıştırılabilen dosyada belirtilir. Kendisi yükleyici tarafından bellekte oluşturulur. C ve C++’ta ilkdeğer verilmemiş global ve static yerel nesnelerini içerisinde 0 değerinin bulunduğunu anımsayınız. Bu nesnelerin içerisine 0 değerlerini tipik olarak yükleyici atamaktadır. Yani yükleyici çalıştırılabilen dosyadan bss alanının uzunluğunu belirler. Bunun için bellekte yer ayırır ve orayı sıfırlar. [6] Ancak bazı sistemlerde (örneğin işletim sisteminin bulunmadığı gömülü sistemlerde), bss alanının sıfırlanması henüz akış main fonksiyonuna girmeden derleyicilerin başlangıç kodları (startup codes) tarafından da yapılabilmektedir.BSS bölümü de prosesin tüm thread’leri arasında ortak bir biçimde kullanılmaktadır.

5. Stack Bölümü

    Stack bölümü parametre değişkenlerinin ve yerel değişkenlerin yaratıldığı doldur-boşalt alanıdır. Tipik olarak bir fonksiyon çağrılmadan önce parametre değişkenleri stack’e atılır, sonra fonksiyon çağrılır ve fonksiyonun içerisinde yerel değişkenler stack’te yaratılır. [7] Fonksiyondan çıkıldığında da yerel değişkenler ve parametre değişkenleri stack’ten yok edilirler. Stack sisteminin LIFO (Last In First Out) çalışma prensibinden dolayı yalnızca o ana kadar çağrılmış olan fonksiyonların parametre ve yerel değişkenleri stack’te yer kaplamaktadır. Tabii stack bölümünün de çalıştırılabilen dosya içerisinde yer kaplaması için bir neden yoktur. Bu nedenle stack bölümünün yalnızca varsayılan uzunluğu çalıştırılabilen formatta belirtilir. Stack için yer ayrılması programın yüklenmesi sırasında yükleyici tarafından yapılmaktadır.

Bir program içerisindeki tüm fonksiyonların yerel değişkenleri belli bir anda bellekte yer kaplıyor değildir. Çünkü henüz çağrılmamış fonksiyonların yerel değişkenleri stack’te yaratılmamıştır ve çağrılması bitmiş olan fonksiyonların da yerel değişkenleri bellekten yok edilmiştir. (Aksi taktirde bu kadar çok değişken için bellek yetersiz kalabilirdi.) Stack’teki yaratımı şuna benzetebiliriz. Bir belediye otobüsü Sarıyer’den Beşiktaş’a sefer yapıyor olsun. Otobüsteki tüm yolcular Sarıyer’den binip Beşiktaş’ta inmek zorunda değildir. Bir çok yolcu ara bir durakta binip başka bir durakta inmektedir. Böylece kısıtlı büyüklüğe sahip otobüs yüzlerce kişiyi taşımış olur. Otobüse tüm binmiş olanları biz aynı anda otobüse sığdırabilir miyiz? [8]

Stack’te yerel değişkenler tek bir makine komutuyla çok hızlı bir biçimde yaratılırlar ve yine tek bir makine komutuyla çok hızlı bir biçimde yok edilirler. Bundan dolayı C ve C++ gibi bazı dillerde yerel değişkenlere otomatik değişkenler de denilmektedir. Şimdi de parametre değişkenlerinin ve yerel değişkenlerin stack’te nasıl yaratıldıkları üzerinde duralım. İki parametre değişkenine ve üç de yerel değişkene sahip aşağıdaki gibi bir Foo fonksiyonu bulunuyor olsun:

void Foo(int x, int y)
{
    int a, b, c;
    ...
}

Bunun 32 bit Intel işlemcileri için eşdeğer sembolik makine kodları şöyle olabilir:

_Foo proc near
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 12
    …
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret
_Foo endp

Yerel değişkenler stack göstericisinin (ESP) yukarı doğru çekilmesiyle yaratılmaktadır. Böylece artık stack hareketleri yerel değişkenler için ayrılmış alanı etkileyemeyecektir.

Fonksiyonun çağrılması sırasında stack’in durumu şöyle olacaktır:


ESP yazmacının 12 byte geri çekildiğine dikkat ediniz. 32 bit sistemlerde tipik olarak int türü 4 byte uzunluktadır.

    Çok thread’li sistemlerde prosesin her thread’i için ayrı bir stack yaratılmaktadır. Yani her thread kendi stack’ine sahiptir. Parametre değişkenleri ve yerel değişkenler stack’te yaratıldığı için iki thread aynı fonksiyon üzerinde ilerliyor olsa birbirlerinin yerel değişkenlerini bozmazlar. Her thread ayrı bir stack’e sahip olduğu için yerel değişkenlerin de ayrı bir kopyasını kullanıyor durumdadır. Windows sistemlerinde bir thread’in (ana thread de dahil olmak üzere) varsayılan uzunluğu PE dosyasının IMAGE_OPTIONAL_HEADER başlığında belirtilmektedir. Microsoft bağlayıcıları buraya varsayılan 1 MB değerini yerleştirirler. (Bu varsayılan stack uzunluğu bağlayıcı ayarlarıyla değiştirilebilir.) Linux sistemlerinde de stack uzunluğunun varsayılan değeri ise 8 MB’dir. Her iki sistemde de varsayılan uzunluk yerine thread’ler programcının belirlediği uzunlukla yaratılabilirler.  

6. Heap Bölümü

Dinamik bellek fonksiyonları tarafından tahsis edilme potansiyelindeki alanlara heap denir. Heap alanı da çalıştırılabilen dosyada yer kaplamaz, prosese özgü bir biçimde prosesin adres alanı içerisinde yaratılır. Heap alanının prosesin adres alanı içerisinde nerede ve ne kadar uzunlukta yaratılcağı sistemden sisteme değişebilmektedir. Genellikle sistemler prosesin adres alanında başka amaçla kullanılmayan tüm boş yerleri potansiyel bir heap alanı olarak belirlemektedir.

Heap üzerinde tahsisatlar bir veri yapısı oluşturularak ve bir tahsisat algoritması kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Malloc, calloc gibi Heap tahsisat fonksiyonları ortak bir tahsisat tablosuna bakarak çalışırlar. Böylece tahsis edilmiş alanları bilirler ve oraları yeniden tahsis etmeye çalışmazlar. Heap sistemini tapu dairesine benzetebilirsiniz. Orada herkesin sahip olduğu arazilerin yerleri ve büyüklükleri tutulmaktadır değil mi?..

    Heap yönetimi için tasarlanmış çok çeşitli veri yapıları ve algoritmalar vardır. En yaygın kullanılan tahsisat algoritması boş bağlı liste tekniğidir. Bu teknikte yalnızca boş alanların adresleri ve uzunlukları bir bağlı listede tutulur. malloc gibi tahsisat fonksiyonları ile yeni bir alan tahsis edileceği zaman fonksiyon boş alanların bulunduğu bağlı listeye bakarak en uygun boş alanı oradan kopararak verir. Programcı alanı free gibi bir fonksiyonla boşaltacağı zaman alan yeniden bağlı listeye eklenir. Heap’te tahsisatlar göreli biçimde yavaş olma eğilimindedir. 

Prosesin heap alanı da data ve bss alanı gibi prosesin tüm thread’leri arasında ortak bir biçimde kullanılmaktadır. 

7. Bölümlerin Karşılaştırması ve Özet

    Prosesin data, read only data, bss ve heap alanları tüm thread’ler tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır. Fakat thread’lerin stack’leri birbirinden ayrılmıştır. Böylece iki farklı thread aynı fonksiyon üzerinde ilerlerken parametre değişkenlerinin ve yerel değişkenlerin kendi thread’lerine özgü kopyasını kullanıyor durumda olurlar. Prosesin stack alanı küçük olma eğilimindedir. Data, read only data, bss ve heap alanları göreli olarak daha büyük olma eğilimindedir. Bu nedenle büyük diziler yerel olarak yaratılmamalı, static düzeyde yaratılmalı ya da heap’te tahsis edilmelidir. Prosesin kod bölümü fonksiyonların makine komutlarının bulunduğu bölümdür. Programın tüm kodları bu bölümde tutululmaktadır. Data, read only data ve bss bölümleri global ve static yerel nesneler için kullanılan bölümdür. İlkdeğer verilerek tanımlanmış global ve static yerel nesneler data bölümünde, ilkdeğer verilmemiş olanlar bss bölümünde bulunurlar. const global ve static yerel nesneler ve string ifadeleri read only data bölümünde saklanmaktadır. Data ve read only data bölümleri çalıştırılabilen dosya içerisinde yer kaplamasına karşın, bss bölümü çalıştırılabilen dosya içerisinde yer kaplamaz. Data, read only data ve bss bölümleri programın yüklenmesiyle prosesin adres alanında oluşturulur ve program sonlanana kadar buradaki nesneler bellekte yer kaplamaya devam ederler. Heap ise tahsisat tablolarıyla kontrol edilen dinamik alandır. Burada nesneler dinamik olarak tahsis edilirler ve  kullanım bittikten sonra geri bırakılabilirler. Stack parametre değişkenlerinin ve yerel değişkenlerin yaratıldığı doldur-boşalt alanıdır. Bir fonksiyon çağrıldığında yerel değişkenler stack’te yaratılırlar, fonksiyon çalıştığı sürece stack’te yer kaplarlar ve fonksiyon sonlandığında da yok edilirler.  Hem stack hem de heap tahsisatları programın çalışma zamanı sırasında yapılmasına karşın, stack’teki tahsisat akış fonksiyondan çıktığında yok edilmektedir. Oysa heap’te yapılan tahsisatlar onlar serbest bırakılana kadar ya da proses sonlanana kadar kalırlar. Stack’te parametre değişkenlerinin ve yerel değişkenlerin yaratılması ve yok edilmesi çok hızlıdır,  ancak nesnelerin heap’te yaratılması ve yok edilmesi göreli olarak oldukça yavaştır.

    Prosesin data, read only data, bss ve heap alanları tüm thread’ler tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır. Fakat thread’lerin stack’leri birbirinden ayrılmıştır. Böylece iki farklı thread aynı fonksiyon üzerinde ilerlerken parametre değişkenlerinin ve yerel değişkenlerin kendi thread’lerine özgü kopyasını kullanıyor durumda olurlar. Prosesin stack alanı küçük olma eğilimindedir. Data, read only data, bss ve heap alanları göreli olarak daha büyük olma eğilimindedir. Bu nedenle büyük diziler yerel olarak yaratılmamalı, static düzeyde yaratılmalı ya da heap’te tahsis edilmelidir. 

Aşağıda prosesin bellek alanlarının çeşitli bakımlardan karşılaştırması tablo haline verilmektedir:

Bölüm

Çalıştırılabilen
Dosyada Yer
Kaplıyor mu?

Yaratılan Nesnenin
Ömürleri

Thread’ler Arası Paylaşım

Büyüklük

Kod

Evet

Çalışma zamanı süresince

Evet

Büyük olma eğilminde

Data

Evet

Çalışma zamanı süresinde

Evet

Büyük olma eğilminde

Read Only Data

Evet

Çalışma zamanı süresince

Evet

Büyük olma eğilminde

BSS

Hayır

Çalışma zamanı süresince

Evet

Büyük olma eğilminde

Stack

Hayır

Fonksiyon süresince

Hayır

Küçük olmas eğiliminde

Heap

Hayır

Proses sonlanana kadar ya da alan serbest bırakılana kadar

Evet

Büyük olma eğiliminde

 [1]
: Kod bölümü PE ve ELF formatlarında .text ismiyle temsil edilmektedir.

[2]: Data bölümü PE ve ELF formatlarında .data ismiyle temsil edilmektedir.

3]: Read only data bölümü PE formatında .rdata, ELF formatında .rodata ismiyle bulunmaktadır.

[4]:  C ve C++’ta const nesnelerin ve string ifadelerinin değiştirilmesi yani güncellenmesi tanımsız davranışa (undefined behavior) yol açmaktadır.

[5]: BSS ismi il kez Roy Nutt ve Walter Ramshaw tarafından IBM 704 makinaları için geliştirilen sembolik makine dilinde kullanılmıştır. Bu sembolik makine dilinde BSS jump için bir etiket oluştururken aynı zamanda belli bir alanı da boş bırakıyormuş.

[6]: Microsoft’un C ve C++ derleyicilerinin yeni versiyonları default durumda ilkdeğer verilmemiş global ve static yerel nesneleri BSS bölümüne değil, Data bölümünün sonuna yerleştirmektedir. PE formatında bir bölümün toplam uzunluğu ile içerijk uzunluğu ayrı ayrı belirtildiği için bu böyle bir yerleşim mümkün olmaktadır. Fakat bss_seg(…) isimli pragma komutuyla yine ilkdeğer verilmemiş nesnelerin ayrı bir bölüme yerleştirilmesi sağlanabilir.

[7]: Parametre aktarımı tipik olarak stack yoluyla yapılsa da bu durum zorunlu değildir. Aktarım yazmaç yoluyla ya da Data alanı yoluyla da yapılabilmektedir.

[8]: Bu örnek İstanbul mevcut gerçek durumla tam örtüşmeyebilir. Çünkü bilindiği gibi İstanbul’da otobüs ve minibüslere istenildiği kadar yolcu yerleştirilebilmektedir (!).

Kaynaklar

1. Aslan, K. (2002). UNIX/Linux Sistem Programlama Kurs Notları. Istanbul: C ve Sistem Programcıları Derneği.
  
2. Oracle (2011). Linkers and Libraries Guide.


Haftanın Böceği Yukarı