En üretken günlerimden biri, 1,000 satır kaynak kodu çöpe attığım gündü.

Ken Thompson

C, C++, C# ve Java'da enum Türleri ve Sabitleri: Benzerlikler ve Farklılıklar

1. Giriş

    Bazen programlarımızda haftanın günleri, yılın ayları, renkler, yönler gibi sınırlı sayıda değer alabilen çeşitli olguları ifade etmek isteriz. Örneğin top ile oynanan bir oyun programı yazacak olalım. Bu programda kullanmak üzere topu sağa, sola, yukarı ya da aşağı hareket ettiren bir fonksiyon yazmak isteyelim. Fonksiyonun parametresi topun hareket yönünü belirtiyor olsun. Sizce böyle bir fonksiyonun parametresi hangi türden olmalıdır? Şüphesiz ilk akla gelen durum parametrenin int gibi bir tamsayı türünden olması ve farklı yönlerin 0, 1, 2, 3 gibi bazı değerlerle temsil edilmesidir.

void Move(int direction)

{

    //....
}

Fonksiyona geçilecek geçerli argüman değerleri 0, 1, 2 ya da 3 olmalıdır. Diğer değerlerin bir anlamı yoktur.


Fonksiyonun parametre yoluyla aldığı bu değer muhtemelen fonksiyon içerisinde switch deyimine sokularak işlenecektir:


void Move(int direction)
{
     switch (direction) {
         case 0:
             //…
             break;
         case 1:
             //…
             break;
         case 2:
             //…
             break;
         case 3:
             //…
             break;
     }
     //…
}

Move fonksiyonunun bu biçimde bir tamsayı değer alan parametreye sahip olmasının iki sakıncası vardır. Birincisi okunabilirlikle ilgilidir. Kodu inceleyen bir kişi fonksiyonun çağrılması sırasında girilen argümanın ne anlam ifade ettiğini kolaylıkla anlayamaz. Örneğin:

Move(0);
//…
Move(3);
//…
Move(2);

Burada top hangi yönlerde hareket ettirilmektedir? Fonksiyonun bildiriminde int türünü gören kişi fonksiyonun herhangi bir tamsayı değerle çağrılacağını sanabilir. Oysa fonksiyon yalnızca 0, 1, 2, 3 değerlerini geçerli olarak kabul etmektedir. Topun yönünün tamsayı türünden bir parametreyle alınmasının ikinci sakıncası da hatalı çağrıma olanak verilmesidir. Şüphesiz yazılım mühendisliği bakımından programın hatalı bir biçimde çalışmasındansa hiç derlenmemesi tercih edilen bir durumdur. Oysa örneğimizdeki Move fonksiyonunu programcı 100 gibi bir değerle çağırdığında derleme aşamasında bir sorun oluşmayacak fakat program da istenildiği gibi çalışmayacaktır. Koddaki böylesi bir böceğin belirlenip temizlenmesi bir hayli çaba gerektirebilmektedir.


Örneğimizdeki Move fonksiyonunun parametresinin int yerine string yapılması diğer bir seçeneği oluşturabilir. Bu durumda örneğin, C# sentaksıyla metot şöyle ifade edilebilir:


void Move(string direction)
{
    switch (direction) {

        case "Up":

            //…

            break;

        case "Right":

            //…

            break;

        case "Down":

            //…

            break;

        case "Left":

           //…

           break;

    }

    //…

}

Biz de fonksiyonu aşağıdaki gibi çağırabiliriz:

Move("Up"):

//…

Move("Left");

//…

Move("Down");


Şüphesiz bu ikinci biçim daha anlaşılabilirdir. Fakat bu yöntemin de iki önemli sakıncası vardır. Birincisi, yazısal işlemler sayısal işlemlere göre yavaştır. Örneğin iki sayının eşitliği ile iki yazının eşitliğinin sorgulanması aynı bilgisayar zamanında yapılmaz. İki yazının eşitliği sorgulanırken aslında işlem içsel olarak bir döngü içerisinde karakter karakter karşılaştırma yöntemiyle yapılmaktadır. İkincisi de, yazısal işlemler yanlış argüman kullanımına daha açıktır. Örneğin programcı kolaylıkla “Up” yerine küçük harf “up” yazabilir. Derleme aşamasında bir denetim yapılmadığından bu durum olası bir böcek oluşmasına yol açabilir.


Şimdi sırasıyla C, C++, C# ve Java'daki enum türlerinin arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele alalım.
 

2. C’de enum Türleri

     C standartlarında (ISO/IEC 9899:1990 ya da kısaca C90) enum türleri ve sabitleri için şu belirlemeler yapılmıştır:

1. enum türleri derleyicinin belirlediği bir tamsayı türüyle uyumlu olmak zorundadır. Yani C’de bir enum türü char, signed char, unsigned char, int, unsigned int, long ve unsigned long türlerinden biriymiş gibi ele alınmaktadır. (ISO/IEC 9899:1990, 6.5.5.2) Enum türünün uyumlu olduğu tamsayı türünün tüm enum sabitlerinin değerini içerebilecek bir tür olması zorunludur. (Bu koşul C90 standartlarında unutulmuştur, TC2’de (Technical Corrigendum 2) eklenmiştir.) Tabi biz program içerisinde enum türünün hangi tamsayı türüyle uyumlu olduğunu anlayamayız.

2. enum sabitleri int türünden sabitlermiş gibi ele alınırlar (ISO/IEC 9899:1990, 6.5.5.2).

3. enum sabitleri bildirildikleri noktadan sonra faaliyet alanına girerler (ISO/IEC 9899:1990, 6.1.2.1).

4. enum sabitlerine = ile verilecek değerlerin tamsayı türlerinden birine ilişkin sabit ifadesi olması ve verilen değerin de int sınırları içerisinde kalması gerekir (ISO/IEC 9899:1990, 6.5.5.2).

5. enum türleri işlem öncesinde tamsayı türüne yükseltme kuralı gereğince int ya da unsigned int türüne dönüştürülürler (ISO/IEC 9899:1990, 6.5.1.1).

6.   enum türleri kategori olarak tamsayı türlerine (integral types) ilişkindir. Dolayısıyla biz herhangi bir aritmetik türü enum türüne doğrudan atayabiliriz. Bu durumda atamanın o tamsayı türüyle enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü arasında  yapıldığı varsayılır (ISO/IEC 9899:1990, 6.1.2.5 ).

    Şimdi standartlarda belirtilen bu kuralları örneklerle açıklayalım. Aşağıdaki bildirime bakınız:

enum E { AA, BB, CC };

enum E x;

Burada AA, BB ve CC sabitleri int türündendir, dolayısıyla bunlara verilen değerlerin int türünün sınırları içerisinde kalan bir tamsayı türüne ilişkin sabit ifadesi olması gerekir. Fakat enum E türünün int türü olarak ele alınması zorunlu değildir. Başka bir deyişle sizeof(enum E) == sizeof(int) olmak zorunda değildir. enum türleri herhangi bir tamsayı türüyle uyumlu olacağına göre aşağıdaki atama geçersiz olabilir:

int a = 10;
enum E *pt;

pt = &a;               /* geçersiz olabilir, fakat olmayabilir de */

İki enum türü farklı tamsayı türlerine ilişkin olabilir. Bu durumda aşağıdaki gösterici ataması sorunludur:

enum E1 { AA, BB };
enum E2 { CC, DD};

enum E1 t1;
enum E2 *pt2;

pt2 = &t1;             /* geçersiz olabilir, fakat olmayabilir de*/

    C’de enum türleri için de int türüne yükseltme (integral promotion) kuralı uygulanmaktadır. Bir enum türü işleme sokulduğunda işlem öncesinde otomatik olarak int ya da unsigned int türüne yükseltilir. Böylece biz C’de enum türlerini tamsayı türleri gibi işleme sokabiliriz. Örneğin:

enum E1 e1;
enum E2 e2;
int result;

result = e1 + e2;     /* geçerli */

Örneğin:

enum E e;
long a, b;

b = e + a;

Burada int türüne yükseltme kuralı gereğince e önce int ya da unsigned int türüne yükseltilecek sonra long ile toplama işlemine sokulacaktır. e + a işlemin sonucu long türden olacaktır.

    C’de bir aritmetik türü doğrudan enum türüne atayabiliriz. Çünkü enum türleri kategori olarak tamsayı türlerine ilişkindir. Böylesi bir atamada bilgi kaybının söz konusu olup olmayacağı ilgili enum türünün hangi tamsayı türü ile uyumlu olduğuna bağlıdır. Örneğin:

long a = 100000;
enum E e;

e = a;

Burada int türünün 4 byte uzunlukta olduğu sistemlerde enum E türü int ile uyumlu ise bilgi kaybı oluşmaz. Fakat örneğin enum E türü eğer short türü ile uyumlu ise bu durumda bilgi kaybı oluşacaktır.

     C99 (ISO/IEC 9899:1999) ile C90 (ISO/IEC9899:1990) standartları arasında enum türleri ile ilgili önemli bir farklılık yoktur.

3. C++’ta enum Türleri

    C++’ın (ISO/IEC 14882:2003) enum türleri C’dekinden bazı bakımlardan farklıdır. Ayrıca yeni C++ standartlarında (ISO/IEC 14882:2011) enum türlerinin sentaks ve semantik kurallarına bazı eklemeler de yapılmıştır. Biz önce eski standartlardaki klasik kurallar üzerinde duracağız. Sonra yeni C++ standartlarında eklenen özellikleri ele alacağız.

C++ standartlarında (ISO/IEC 14882:2003) enum türleri ve sabitleriyle ilgili olarak şunlar söylenmiştir:

1. enum türleri kategori olarak bileşik türler (compound types) grubundandır ve her enum türü diğerlerinden farklı bir tür belirtmektedir (ISO/IEC 14882:2003, 3.9.2). Bu nedenle farklı enum türlerini parametre olarak alan aynı isimli fonksiyonlar bulunabilir ve enum türlerini parametre olarak alan global operatör fonksiyonları yazılabilir (ISO/IEC 14882:2003, 5-2).

2. enum türleri işlem öncesinde otomatik olarak int, unsigned int, long ya da unsigned long türüne dönüştürülür (ISO/IEC 14882:2003, 4.5, 5-9).

3. enum türlerinden tamsayı türlerine, gerçek sayı türlerine ve bool türüne otomatik (implicit) dönüştürme vardır (ISO/IEC 14882:2003, 4.7, 4.9, 4.12).

4. static_cast operatörü ya da C tarzı tür dönüştürme operatörü ile bir tamsayı türü enum türüne ya da bir enum türü başka bir enum türüne dönüştürülebilir (ISO/IEC 14882:2003, 5.2.9). Fakat gerçek sayı türleri bu operatörlerle enum türlerine dönüştürülemez. (bool türünün bir tamsayı türü olarak değerlendirildiğini anımsayınız. Bu nedenle bool türü de bu operatörlerle enum türlerine dönüştürülebilir.)

5. enum türlerinden adres türlerine reinterpret_cast operatörü ile ya da C tarzı tür dönüştürme operatörü ile dönüştürme yapılabilir (ISO/IEC 14882:2003, 5.2.10).


6. if parantezinin içerisindeki ifade enum türünden olabilir. Bu durumda ifade otomatik olarak (implicitly) bool türüne dönüştürülür. Benzer biçimde eğer switch parantezi içerisindeki ifade enum türündense bu ifade de önce işlem öncesi otomatik olarak int, unsigned int, long ya da unsigned long türüne dönüştürülmektedir (ISO/IEC 14882:2003, 6.4, 6.4.1, 6.4.2).

7. enum sabitleri enum bildiriminin dışında kullanılmışsa ilgili enum türündendir. Fakat enum bildiriminin içinde kullanılmışsa ona atanan değerin türündendir. Eğer enum sabitine enum bildirimi içerisinde değer atanmamışsa bu durumda o sabit bir önceki enum sabitinin türündendir. Eğer ilk enum sabitine programcı tarafından değer atanmamışsa ona atanmış olduğu varsayılan sıfır değerinin derleyicinin belirleyeceği herhangi bir tamsayı türünden olduğu kabul edilir (ISO/IEC 14882:2003, 7.2-4).


8. Her enum türünün ilişkin olduğu bir tamsayı türü (underlying integer type) vardır. enum türü tamsayı türüne dönüştürüldüğünde ya da tamsayı türü enum türüne dönüştürüldüğünde sanki dönüştürme o tamsayı türüyle enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü arasında yapılıyormuş gibi işlemler yürütülür. Ayrıca enum türüne sizeof operatörü uygulandığında bu operatör bize enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türünün uzunluğunu vermektedir. enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü herhangi bir tamsayı türü olabilir. Ancak o enum türünün sabitleri int sınırları içerisinde kalıyorsa bu tür int türünden büyük olamaz (ISO/IEC 14882:2003, 7.2-4).

   
  Şimdi standartlarda belirtilen bu kuralların uygulamada ne anlam ifade ettiğini örneklerle açıklayalım. Öncelikle bu dilde enum türleri kategori olarak bir tamsayı türü olarak sınıflandırılmamıştır. C++’ta herenum türü ayrı bir tür belirtir. Dolayısıyla farklı enum türlerini parametre olarak alan aynı isimli fonksiyonlar bildirilebilir. Örneğin:

enum E1 {XX, YY};

enum E2 {ZZ, MM};

enum E3 {KK, LL};

void foo(E1 e1)
{
    //…
}

void foo(E2 e2)
{
    //…
}

void foo(E3 e3)
{
    //…
}

foo fonksiyonlarının imzaları (signatures) birbirlerinden farklıdır, dolayısıyla overload edilebilirler. C++ 'ta enum türleri için global operatör fonksiyonları yazılabilir:

E3 operator +(E1 e1, E2 e2)
{
    return static_cast<E3>(e1 + e2);
}

enum türlerinin işlem öncesinde otomatik olarak tamsayı türlerine yükseltilmesi işlemlerde onları tamsayı gibi kullanabileceğimiz anlamına gelir. Örneğin biz bir enum türü ile bir tamsayı türünü ya da ikienum türünü aritmetik işlemlere sokabiliriz. Bu durumda bu enum türlerinin ilişkin oldukları tamsayı türleri dikkate alınarak dönüştürme yapılır. Örneğin E1 ve E2 birer enum belirtiyor olsun:

E1 e1;
E2 e2;
int result;

result = e1 + e2;

işlemi geçerlidir. E1 ve E2 türlerinin ilişkin olduğu tamsayı türleri dikkate alınarak önce e1 ve e2 değerleri intunsigned intlong ya da unsigned long türüne dönüştürülür, sonra işleme sokulur. Sonuç bu türlerden birine ilişkin çıkacaktır. Sonucun int türüne atanması sırasında bilgi kaybı oluşabilir ya da oluşmayabilir. Benzer biçimde bir enum türüyle bir tamsayı türü ya da gerçek sayı türü de işleme sokulabilir.

     enum türlerini biz bir tamsayı türüne, gerçek sayı türüne ya da bool türüne doğrudan atayabiliriz. Eğer enum değeri sıfır dışı bir değere sahipse dönüştürmeden true, sıfır değerindeyse dönüştürmedenfalse elde edilir. Örneğin bir enum türü olmak üzere:

E e;
int a;
double b;
bool c;
//…

a = e;         // geçerli
b = e;         // geçerli
c = e;         // geçerli

Eğer tamsayı ya da bool türünden bir değeri enum türüne atamak istersek bunu ancak tür dönüştürme operatörleriyle yapabiliriz. Bunun için C tarzı tür dönüştürme operatörü, fonksiyonel tarzdaki tür dönüştürme operatörü ya da static_cast operatörü kullanılabilir. Örneğin:

int a = 10;
E e;

e = a;                       // geçersiz!
e = static_cast<E>(a);       // geçerli

Benzer biçimde bir enum türünden diğerine de tür dönüştürme operatörleriyle dönüştürme yapılabilir. Örneğin:

E1 e1;
E2 e2;
//...

e1 = e2;                     // geçersiz!
e1 = static_cast<E1>(e2);    // geçerli

C++ standartlarına göre gerçek sayı türlerinden enum türlerine tür dönüştürme operatörü kullanılsa bile dönüştürme tanımlı değildir.[1] Örneğin:

double a;
E e;
//...

e = static_cast<E>(a);       // geçersiz!

    C++'ta da tıpkı C'de olduğu gibi bir enum türü derleyici tarafından içsel olarak sanki o enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türündenmiş gibi ele alınmaktadır. Örneğin bir enum türünden nesne için o enumtürünün ilişkin olduğu tamsayı türü kadar yer ayrılır. Tür dönüştürmeleri sırasında da bilgi kaybının oluşup oluşmaması enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü ile ilgilidir. 

     C++'ın yeni standartlarında (ISO/IEC 14882:2011enum türlerine yeni eklemeler yapılmıştır. Normal olarak bir enum türünün sabitleri, enum hangi faaliyet alanındaysa o faaliyet alanında kabul edilir. Örneğin:

enum Color {
    Red, Green, Blue
};

Burada eğer Color isimli enum global isim alanına yerleştirilmişse RedGreen ve Blue simleri de global isim alanındadır. Eğer biz enum sabitlerini başka bir faaliyet alanında gizlemek istiyorsak enum türünü bir isim alanına ya da bir sınıfa yerleştirmeliyiz. Örneğin:

struct Color {
    enum Color {
        Red, Green, Blue
    };

};

İşte C++ 2011'deki en önemli yenilik kendi faaliyet alanlarına sahip enum (scoped enumeration) türleridir. Yeni enum türleri enum class ya da enum struct anahtar sözcükleriyle bildirilir. Bu iki bildirim arasında bir farklılık yoktur. Örneğin:

enum class Day {
     Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
     Thursday, Friday, Saturday
};

enum struct Color {
    Red, Green, Blue
};

Bu yeni enum türlerine ilişkin enum sabitlerinin faaliyet alanı enum bloğu ile sınırlıdır. Bu enum sabitleri blok dışından ancak :: operatörü ile niteliklendirilerek kullanılabilir. Örneğin:

Day day;

day = Monday;             // geçersiz!
day = Day::Monday;        // geçerli

Bu yeni enum türleri ile tamsayı ve gerçek sayı türleri arasında ve bool türü arasında doğrudan (implicit) dönüştürme yoktur. Örneğin:

Day day = Day::Monday;
int result;

result = day;             // geçersiz!
result = (int) day;       // geçerli

Yeni enum türleri işlem öncesinde tamsayı türlerine de dönüştürülmezler:

Day day = Day::Wednesday;
Color color = Color::Green;
int result;

result = day + color;     // geçersiz!
if (day > color) {        // geçersiz!
    //...
}

if (day) {                // geçersiz! bool türüne de doğrudan dönüştürme yok!

    //...
}

Yeni enum türlerinin ilişkin olduğu tamsayı türleri : <tür> sentaksıyla belirlenebilmektedir. Örneğin:

enum class Test : long {
    AA, BB, CC
};

enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü bildirimde belirtilmeyebilir. Bu durumda ilişkin olunan tür int kabul edilmektedir. Yeni enum türlerinin sabitleri ilişkin olunan tamsayı türlerinin sınırlarını aşamaz. Örneğin:

enum struct Color : unsigned char {
    Red = 254, Green, Blue         // geçersiz! Blue değeri sınırı aşmış
};

    C++03’teki klasik enum türleri C++11’de geçmişe doğru uyumu korumak için aynı biçimde bırakılmıştır. Fakat bu eski enum türleri de istenirse :: operatörü ile nitelikli olarak kullanılabilir. Örneğin:

enum Color {
    Red, Green, Blue
};

//...


Color color1 = Green;             // geçerli

Color color2 = Color::Green;      // geçerli

C++11’deki bu yeni enum türleri hem sentaks hem de semantik bakımdan C#’taki enum türlerine çok benzemektedir.

4. C#'ta enum Türleri

    C# standartlarında (ECMA-334, ISO/IEC 23270enum türlerine ilişkin şu önemli belirlemeler yapılmıştır:

1. Her enum ayrı bir tür belirtir. Her enum türünün ilişkin olduğu bir tamsayı türü (underlying integer type) vardır. enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü bytesbyteshortushortintuintlong ve ulongtürlerinden birisi olmak zorundadır. Eğer bildirimde enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü belirtilmemişse default durum int kabul edilmektedir (ECMA-334, 21.1).

2. enum türleri enum bildiriminin dışında enum ismi belirtilerek nokta operatörüyle kullanılır (ECMA-334, 21.3)


3. enum sabitlerine atanan değerler o enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türünün sınırları içerisinde kalmak zorundadır (ECMA-334, 21.3)
.

4. enum sabitleri enum içerisinde değer atama amacıyla kullanıldığında, onların enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türünden olduğu kabul edilir. Fakat eğer enum sabitleri enum bildiriminin dışında kullanılmışsa onların ilgili enum türünden oldukları kabul edilmektedir (ECMA-334, 13.2.2).

5. Bir enum türünden tamsayı, gerçek sayı ya da diğer bir enum türüne otomatik (implicit) dönüştürme yoktur. Fakat bir enum türünden bir tamsayı, gerçek sayı ya da diğer bir enum türüne tür dönüştürme operatörü ile dönüştürme yapılabilir. Bu durumda dönüştürmenin sanki enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü ile yapıldığı varsayılmaktadır. 

6. E bir enum türünü, e bu enum türünden bir değeri, U da enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türünü temsil ediyor olsun. u'nun da U türünden ya da bu türe otomatik (implicit) olarak dönüştürülen bir tamsayı türünden olduğunu varsayalım Bu durumda:

a) Bir enum türüyle o enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türüne otomatik olarak dönüştürülebilen bir tamsayı türü toplama işlemine sokulabilir. Sonuç ilgili enum türündendir. Yani e + u ya da u + e işlemi geçerlidir. Sonuç (E) ((U) e + u) biçiminde elde edilir (ECMA-334, 14.7.4).

b) Bir enum türünden o enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türüne otomatik olarak dönüştürülebilen bir tamsayı türü çıkartılabilir. Sonuç ilgili enum türünden olur. Fakat bir tamsayı türünden bir enum türü çıkartılamaz. Yani e - u işlemi geçerlidir fakat u - e işlemi geçerli değildir. e - u işlemi (E) ((U) e - u) ile eşdeğerdir (ECMA-334, 14.7.5).

c) Aynı türden iki enum çıkartma işlemine sokulabilir fakat toplama işlemine sokulamaz. Çıkartma işleminden elde edilen değer ilgili enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türündendir. Yani e1 ve e2, E isimlienum türünden olmak üzere, e1 - e2 ifadesi (U) e1 - (U) e2 ile eşdeğerdir (ECMA-334, 14.7.5).

7) C#'ta enum türleri kategori olarak değer türlerine (value types) ilişkindir (ECMA-334, 11.1). Tüm enum türlerinin System.Enum isimli abstract sınıftan türetilmiş olduğu varsayılmaktadır (ECMA-334, 21.4).

    Şimdi yukarıdaki belirlemeleri bazı örneklerle açıklayalım. Öncelikle, C#'ta da her enum türünün ilişkin olduğu bir tamsayı türü vardır. Bu tür enum sentaksında enum isminden sonra ':' atomu ile belirlenmektedir. Örneğin:

enum Color : byte
{
    Red, Green, Blue
}

Eğer enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü belirtilmezse default olarak int varsayılmaktadır. C#'ta enum türlerinden tamsayı ve gerçek sayı türlerine, tamsayı ve gerçek sayı türlerinden de enum türlerine otomatik (implicit) dönüştürme yoktur fakat tür dönüştürme operatörü ile (explicit) dönüştürme yapılabilmektedir. Örneğin:

Color c = 1;                 // geçersiz!
Color c = Color.Green;       // geçerli

int i;

i = c;             // geçersiz!
i = (int) c;       // geçerli 

Bir enum türünden değişken için o enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türü kadar yer ayrılmaktadır. enum sabitleri kendi enum türlerinin ilişkin olduğu tamsayı türünün dışında değer alamazlar. Örneğin:

enum Direction : byte
{
    Up = 253, Right, Down, Left     // geçersiz! Left = 256 değerinde
}

     C#'ta enum türleri C ve C++'ta olduğu gibi işlem öncesinde tamsayı türlerine ya da gerçek sayı türlerine otomatik olarak dönüştürülmezler. Fakat bir enum türleriyle tamsayı türleri toplama ve çıkartma işlemine sokulabilirler. Bu durumda sonuç ilgili enum türünden olur. Ayrıca, bir enum türünden değişken içerisindeki değerin o enum türünün sabitlerine ilişkin bir değer olması da zorunlu değildir. Örneğin:

enum Color
{
    Red, Green, Blue
}

//...


Color c = Color.Green;

Color result;

result = c + 1;         // geçerli, result içerisinde Color.Blue değeri var 
//..
result = c - 1;         // geçerli, result içerisinde Color.Red değeri var
//...
result = c + 100;       // geçerli, result içeriisnde 101 var


    Aynı türden iki enum toplanamaz, fakat çıkartılabilir. Çıkartma işleminden elde edilen değer enum türünün ilişkin olduğu tamsayı türündendir. Örneğin:

Color c1 = Color.Blue;
Color c2 = Color.Red;
int result;

result = c1 - c2;       // geçerli, result = 2

enum sabitlerine değer atanırken önceki ya da sonraki enum sabitleri kullanılabilir. Fakat döngüsel bir durum oluşturulamaz. Örneğin aaşağıdaki gibi bir bildirim geçerlidir:

enum Day
{
    Sunday = 10, Monday = Sunday + 10, Tuesday = Friday -10, 
    Wednesday, Thursday, 
Friday = 50, Saturday
}

     C#'ta tüm enum türlerinin System isim alanı içerisindeki Enum isimli abstract sınıftan türetildiği varsayılmaktadır. System.Enum sınıfı System.ValueType sınıfından, System.ValueType sınıfı daSystem.Object sınıfından türetilmiş durumdadır. Böylece C#'ta biz herhangi bir enum türünü System.EnumSystem.ValueType ya da System.Object türüne doğrudan atayabiliriz. Bu durumda kutulama dönüştürmesi (boxing conversion) gerçekleşecek ve enum değişkeninin heap'te bir kopyası çıkartılacaktır. Örneğin:

Color c = Color.Red;
object obj;

obj = c;             // geçerli, obj heap'te kopyası çıkartılmış olan c'yi gösteriyor 

Color nesnesini yeniden ilgili enum türüne dönüştürebiliriz. Bu durumda kutuyu açma dönüştürmesi (unboxing conversion) gerçekleşecek ve heap'teki Color nesnesinin stack'te geçici bir kopyası oluşturulacaktır:

Color other;

other = (Color) obj;     // kutuyu açma dönüştürmesi (unboxing conversion)

     .NET ortamında ara kodlu bir çalışma modeli söz konusu olduğundan metadata bilgilerinden hareketle bir programın türleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinilebilmektedir. İşte System.Enum sınıfının da bumetadata bilgilerini kullanarak işlemlerini yapan çeşitli faydalı metotları vardır. Örneğin, Enum sınıfının GetName isimli static metodu enum türünün Type nesne referansını ve o enum türünden bir değeri parametre olarak alır; bize o değere sahip enum sabitinin ismini verir. Metodun parametrik yapısı şöyledir:

string GetName(Type t, object val)

GetNames metodu da benzer biçimde bir enum türüne ilişkin tüm sabit isimlerini vermektedir: 

public static string[] GetNames(Type enumType)

Bu işlemin tam tersini yapan GetValues metodu da vardır. Bu metot enum türünün Type nesne referansını alır ve o enum türünün tüm sabitlerini o enum türünden bir dizi olarak verir:

public static Array GetValues(Type enumType)

5. Java'da enum Türleri

     Java'daki enum türleri CC++ ve C#'tan oldukça farklıdır. Bu dilde enum türleri bir sınıf gibi ele alınmaktadır. Bu nedenle Java'daki enum türleri başlangıç metotlarına (constructors), veri elemanlarına (fields) ve metotlara sahip olabilirler. Örneğin:

public enum Color
{
    Red, Green, Blue;

    private int a;
    private int b;
    private static int c;

    private Color()
    {
        a = 10;
        b = 20;
    }

    public void disp()
    {
        System.out.printf("a = %d b = %d c = %d\n", a, b, c);
    }

    public static int getC()
    {
        return c;
    }

    public static void setC(int c)
    {
        Color.c = c;
    }
    
    //...

}

//...

Color c = Color.Red;

Color.setC(30);

c.disp();

Java
'daki enum bildiriminde önce enum sabitlerinin belirtilmesi gerekir. Eğer enum sabitlerini sınıfın diğer eleman bildirimleri izleyecekse enum sabit listesinin ';' atomu ile sonlandırılması zorunludur. 


     Enum sabitleri ilgili enum türündendir ve bu türden birer referans belirtirler. Böylece biz bir enum sabitini aynı türden bir enum referansına atayabiliriz. Örneğin:

Color c = Color.Red;

enum sabitleri sınıf ilkdeğerlemesi yapılırken (class initialization) yaratılırlar. Yaratılmaları sırasında enum türünün uygun başlangıç metodu (constructor) çağrılmaktadır. enum sabitleri dışında new operatörü ile o enum türünden başka nesneler yaratılamaz. enum sabitlerinin yaratılması sırasında hangi başlangıç metodunun çağrılacağı enum sabitinden sonra parantezler içerisinde belirtilen argüman listesine bağlıdır. Eğer enum sabitinden sonra parantez açılmazsa yaratım için enum türünün parametresiz başlangıç metodu çağrılır. Örneğin:

enum Color
{
    Red(10), Green, Blue(20); 

    Color()
    {
        //...
    }

    Color(int val)
    {
        //...
    }

    //...
}

Burada Red ve Blue için int parametreli başlangıç metodu, Green için parametresiz başlangıç metodu çağrılacaktır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Java'da enum türlerine ilişkin enum sabitleri ilgili enum türünden sınıf referansları belirtmektedir. Örneğin:


enum Direction 
{
    Up, Right, Down, Left


Burada UpRightDown ve Left sabitleri Direction isimli enum sınıfı türünden nesne referansları belirtir. Bu nedenle iki enum türünün karşılaştırılması semantik olarak iki referansın karşılaştırılması işlemi ile aynıdır. Dolayısıyla Java'da biz aynı türden iki enum değerini == ve != operatörleriyle karşılaştırma işlemine sokabiliriz fakat >, <, >= ve <= operatörleriyle karşılaştırma işlemlerine sokamayız. Java'da da enum türleri switch işlemine sokulabilirler. Örneğin:

public static void Move(Direction d)
{
    switch (d) 
    {
        case Up:
            //...
            break;
        case Right:
            //...
            break;
        case Down:
            //...
            break;
        case Left:
            //...
            break;
   }
}[1]
 Bu durum eleştirilebilir. enum türlerinden gerçek sayı türlerine otomatik (implicit) dönüştürme olduğuna göre bunun tersinin de tür dönüştürme operatörü ile yapılabilmesi beklenirdi.

Kaynaklar

1. ANSI/ISO 9899:1990 (1990). American National Standard for Programming Languages - C. New York: American National Standard Institute.

2. 
ISO/IEC 9899:1990 (1999). International Standard - Programming Languages - C, Second Edition.  

3. ISO/IEC 14882 (2003). International Standard - Programming Languages - C++, Second Edition.  

4.
 ISO/IEC 14882 (2011). International Standard , Information Technology - Programming Languages - C++, Third Edition.  

5.
 ECMA International (2006). Standard ECMA-334, C# Language Specification, Forth Edition.
 

6. Gosling J., Joy B., Steele G., Bracha G. (2005). The Java Language Specification, Third Edition. Addison-Wesley

void Move(int direction)

{

   switch (direction) {

       case 0:

           //...

                   break;

                case 1:

                        //...

                        break;

                case 2:

                        //...

                        break;

                case 3:

                        //...

                        break;

        }

        //...

}

Haftanın Böceği Yukarı