Dizi indisleri 0'la mı yoksa 1'le mi başlamalı? Bana öyle geliyor ki, 0.5 olması konusundaki önerim yeterince düşünülmeden reddedildi.

Stan Kelly-Bootle

UNIX/Linux ve Windows Sistemlerinde stdin, stdout ve stderr Dosyaları

    Yalnızca UNIX/Linux sistemlerinde değil modern işletim sistemlerinin çoğunda aygıtlar birer dosyaymış gibi ele alınmaktadır. Örneğin klavye ve ekran -aslında birer dosya olmadığı halde- işletim sistemi tarafından sanki birer dosyaymış gibi işleme sokulurlar. Aygıtlara ilişkin bu tür dosyalar için de birer dosya betimleyicisi (file descriptor) ve dosya nesnesi vardır. Bu betimleyicilerle işlem yapıldığında işletim sisteminin dosya alt sistemi aslında bu dosyaların birer aygıta ilişkin olduğunu anlar ve okuma/yazma amacıyla o aygıtlara yönelir. UNIX türevi sistemlerdeki çokbiçimliliği (polymophism) andıran bu tasarıma Sanal Dosya Sistemi (Virtual File System) denilmektedir.
   
    Aygıtların birer dosyaymış gibi ele alınması bu aygıtların kullanımını kolaylaştırmaktadır. Böyle bir tasarımda bu aygıtlarla işlem yapacak programcının özel bir bilgiye sahip olmasına gerek kalmaz. Programcı normal bir dosyayla nasıl işlem yapıyorsa aygıtları temsil eden bu dosyalarla da aynı biçimde işlem yapar. Ayrıca böyle bir tasarımla aygıtlar üzerinde yönlendirme işlemleri de mümkün hale getirilmektedir. Örneğin, stdout dosyasını biz başka bir disk dosyasına yönlendirebiliriz. Bu durumda programın ekrana yazdırdığı şeyler aslında bu dosyaya yazılacaktır.

    UNIX/Linux sistemlerinde bir proses yaratıldığında üç dosya betimleyicisi üst prosesten aktarılmaktadır. Bunlar stdin, stdout ve stderr dosyalarına ilişkin betimleyicilerdir. stdin standart giriş (standard input) dosyasıdır ve default olarak okuma amacıyla terminale (yani kalvyeye) yönlendirilmiş durumdadır. stdout standart çıkış (standard output) dosyasıdır ve default olarak yazma amaçlı terminale (yani ekrana) yönlendirilmiş durumdadır.[1] stderr ise programda oluşacak hata mesajlarının yazdırılması için kullanılan standart hata (standard error) dosyasıdır. Bu dosya da işin başında default olarak ekrana yönlendirilmiştir. stdin, stdout ve stderr dosyalarını programcı açmaz. Bu dosyalar proses çalışmaya başladığında zaten açık olarak üst prosesten aktarılmıştır. Programcının bu dosyaları kapatmasına gerek de yoktur. Proses sonlandığında zaten kapatma işlemi yapılacaktır.

    POSIX sistemlerinde stdin dosyasına ilişkin betimleyici 0, stdout  dosyasına ilişkin betimleyici 1 ve stderr dosyasına ilişkin betimleyici de 2 numaralı betimleyicidir. Ayrıca bu betimleyici numaraları <unistd.h> dosyası içerisinde STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO ve STDERR_FILENO sembolik sabitleriyle de define edilmiştir.Gördüğünüz gibi proses çalışmaya başladığında stdout betimleyicisi de stderr betimleyicisi de terminal ekranına yönlendirilmiş durumdadır. Yani biz stdout dosyasına ya da stderr dosyasına yazma yaptığımızda bunlar ekrana yazılacaktır. Ancak daha sonra biz stderr dosyasını ya da stdout dosyasını başka dosyalara yönlendirebiliriz ve böylece programın hata mesajlarıyla normal mesajlarını birbirinden ayırabiliriz.

    C'de kullandığımız stdin, stdout ve stderr akım isimleri <stdio.h> başlık dosyasında bildirilmiş makrolardır. Bu makrolar FILE * türünden birer dosya bilgi göstericisi belirtirler. Örneğin bir C derleyicisine ilişkin <stdio.h> başlık dosyasında bu makrolar şöyle bildirilmiştir:

extern FILE (*_imp___iob)[];   
...
#define stdin     (&_iob[STDIN_FILENO])
#define stdout    (&_iob[STDOUT_FILENO])
#define stderr    (&_iob[STDERR_FILENO])


Burada kütüphane içerisinde standart dosyalar için bir FILE dizisinin yaratılmış olduğunu görüyorsunuz. stdin, stdout ve stderr makroları bu dizinin çeşitli elemanlarının adresini veriyor. 

    C'nin stdin, stdout ve stderr akım (stream) isimleri ile işletim sisteminin stdin, stdout ve stderr dosyalarını birbirine karıştırmayınız. C’nin bu dosyaları birebir işletim sisteminin stdin, stdout ve stderr dosyalarını kullanıyor olsa da standart C fonksiyonlarıyla çalışmakla doğrudan sistem fonksiyonlarıyla çalışmak arasında bazı işlevsel farklılıklar söz konusudur. C’nin stdin, stdout ve stderr akımları diğer dosyalarda olduğu gibi tamponlama (buffering) mekanizmasını kullanırlar. Örneğin aşağıdaki iki çağırma arasında işlevsel farklılık vardır:

printf("Ankara\n");
write(1, "Ankara\n", 7);


C standartlarına göre printf fonksiyonu stdout dosyasına yazmaktadır. UNIX/Linux sistemlerinde standart C fonksiyonları stdout olarak 1 numaralı dosya betimleyicisini kullanırlar. Bu durumda printf çağırması bir biçimde write fonksiyonunun 1 numaralı betimleyicisi ile çağrılmasına yol açacaktır. Fakat printf fonksiyonu -stdout akımının tamponlama moduna göre- yazıyı önce tampona yazıp oradan işletim sisteminin stdout dosyasına aktarabilir. Oysa write fonksiyonu yazma işlemini doğrudan yapmaktadır. Özetle UNIX/Linux sistemlerinde çalışıyorsak C'deki stdin, stdout ve stderr akımlarını kullandığımızda tampon aracılığı ile okuma yazma yapmış oluruz.  

    Programlardaki normal mesajların stdout dosyasına, hata mesajlarının stderr dosyasına yazdırılması iyi bir tekniktir. Örneğin:

if ((f = fopen(path, "r")) == NULL) {
    fprintf(stderr, "Cannot open file: %s", path);
    exit(EXIT_FAILURE);
}


Eğer hata mesajlarını stderr dosyasına yazdırırsak programın normal çıktısı ile hata mesajlarını yönlendirme yaparak birbirinden ayırabiliriz. Örneğin programımızın ismi sample olsun:

./sample > test.txt

Burada stdout dosyasını err.txt isimli dosyaya yönlendirmiş olduk. Böylece programımızın stdout dosyasına yazdıkları test.txt dosyasına aktarılırken stderr dosyasına yazılanlar ekrana çıkmaya devam edecektir. Aynı işlemin tersini de şöyle yapabiliriz:

./sample 2> err.txt

Burada 2> sentaksı stderr dosyasının yönlendirileceği anlamına gelir. Böylece programın stderr dosyasına yazdıkları err.txt dosyasına aktarılacak, stdout dosyasına yazılanlar ise yine ekrana çıkacaktır. stdin, stdout ve stderr dosyalarını aynı anda da yönlendirebiliriz:

./sample > a < b 2> c

Burada stdout dosyası “a” dosyasına, stdin dosyası “b” dosyasına ve stderr dosyası da “c” dosyasına yönlendirilmiştir.

    UNIX/Linux sistemlerinde stdin, stdout ve stderr dosyalarına ilişkin betimleyiciler fork işlemi sırasında üst prosesten aktarılmaktadır. Yani zaten üst proseste bu dosyalar açık durumdadır.  exec işlemleri sırasında da bu betimleyiciler kapatılmaz. Pekiyi stdin, stdout ve stderr dosyaları ilk kez hangi proses tarafından açılmıştır? Hikayeyi biraz geriden alarak açıklamaya çalışalım. UNIX türevi bir sisteme terminal yoluyla giriş yapılmak istendiğinde init prosesinden hareketle bir dizi işlem gerçekleştirilmektedir. Tipik olarak init prosesi fork ve exec fonksiyonlarını uygulayarak getty isimli bir programı çalıştırır. init prosesinin etkin kullanıcı id’si 0 (root) olduğu için getty prosesinin de 0 olacaktır. Daha sonra getty prosesi terminale ilişkin aygıt dosyasını open fonksiyonuyla önce okuma modunda sonra yazma modunda açar ve yazma modunda açtığı betimleyiciye dup fonksiyonunu uygular. Böylece stdin, stdout ve stderr betimleyicileri oluşturulmuş olur. Bu betimleyiciler alt proseslere aktarılacaktır.Terminaller için birer aygıt sürücü (device driver) dosyası vardır. Terminal işlemleri bu aygıt sürücü dosyalarıyla yoluyla yapılmaktadır. Örneğin "/dev/tty1" aygıt sürücü dosyası birinci terminali temsil etmektedir. Birinci terminal kişisel bilgisayarlarımızdaki ekranımızdır. Biz bu dosyayı açarak birşeyler yazarsak birinci terminalin ekranına yazmış oluruz. Bu dosyadan okuma yaptığımızda ise klavyeden klavyeden okuma yaparız.

init prosesinin her terminal için ayrı ayrı getty programını çalıştırdığını vurgulayalım. Örneğin, tipik olarak PC’lere yüklediğimiz UNIX türevi sistemlerde Ctrl+Alt+FN tuşları ile terminaller arasında geçiş yapabiliriz. İşletim sistemi her terminal için işin başında bir getty programı çalıştırmaktadır. Pekiyi getty programları ne yapmaktadır? Bunlar genellikle kullanıcı ismini istedikten sonra exec işlemi ile login programını çalıştırırlar. Yani:yazısını gördüğümüzde henüz getty programı çalışmaktadır. Ancak biz kullanıcı ismini girdiğimizde getty programı login programını aşağıdakine benzer bir biçimde çalıştırır:

execle("/bin/login", "login", "-p", username, (char *) 0, envp);

Artık getty programı login programı haline gelmiştir. Bizden parolayı isteyen login programıdır. Yani:ekranını gördüğümüzde artık login programı çalışıyor durumdadır. login programının kullanıcı ismini komut satırı argümanı olarak aldığına dikkat ediniz. Biraz daha ayrıntıya girersek, login programı getpass fonksiyonunu kullanarak parolayı kullanıcıdan alır. Aldığı parolayı crypyt fonksiyonunu kullanarak şifreleyip şifrelenmiş gerçek parola ile girilenin aynı olup olmadığına bakar. Şifelenmiş parolaların "/etc/passwd" ya da "/etc/shadow" dosyalarında tutulduklarını anımsayınız.

Açıklamalarda kullanmak için kaan isimli kullanıcının login işlemi yaptığını ve bu kullanıcıya ilişkin "/etc/passwd" girişinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

kaan:x:1000:100::/home/study/:/bin/bash

login eğer parola doğrulamasını başarılı biçimde gerçekleştirirse "/etc/passwd" dosyasına başvurarak sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:

1. Prosesin çalışma dizinini chdir fonksiyonuyla "/etc/passwd" dosyasında belirtilen dizin olacak biçimde ayarlar (örneğimizde "/home/study" dizini).

2. Prosesin grup id’sini setgid fonksiyonu ile "/etc/passwd" dosyasında belirtildiği gibi ayarlar (örneğimizde 100). Ayrıca "/etc/group" dosyasına başvurarak kullanıcıların tüm ek gruplarını elde eder ve initgroups fonksiyonuyla ek grupları da oluşturur.

3. HOME, SHELL, USER, LOGNAME ve PATH gibi bazı çevre değişkenlerini oluşturur.

4. setuid ve setgid fonksiyonlarıyla prosesin kullanıcı ve grup id değerlerini "/etc/passwd" dosyasında belirtilen değerlerle oluşturur. (Örneğimizde bu değerlerin 1000 ve 100 biçiminde olduğuna dikkat ediniz.)  Burada bir şeye dikkat ediniz: setuid ve setgid fonksiyonlarını etkin kullanıcı id’si 0 olan süper kullanıcı oluşturduğuna göre prosesin yalnızca kullanıcı ve grup id’si değil aynı zamanda etkin kullanıcı ve grup id’si, saklanmış kullanıcı id’si ve grup id’si de değiştirilecektir.

 5. exec fonksiyonları ile "/etc/passwd" dosyasında belirtilen programı çalıştırır (örneğimizde "/bin/bash").
   
Gördüğünüz gibi tıpkı getty programının yaptığı gibi login programı da fork ve exec ile değil yalnızca exec ile kabuk programını çalıştırmaktadır. Yani login prosesi kabuk programı olarak yaşamına devam eder. O halde kabuk programının üst prosesi init prosesidir. Çünkü getty için yaratılandan başka hiçbir proses yaratılmamıştır. getty prosesi önce login programı olarak sonra da kabuk programı olarak yaşamını devam etmiştir. Biz kabuk altında bir programı çalıştırdığımızda kabuk bu programı fork ve exec fonksiyonlarıyla çalıştırır. Böylece kabuğun stdin, stdout ve stderr dosyaları fork işlemi çalıştırdığımız prosese aktarılmış olur. Bu durumu şekilsel olarak şöyle gösterebiliriz:


    Windows sistemlerinde stdin, stdout ve stderr dosyaları UNIX/Linux sistemlerindekine benzer bir biçimde kullanılmaktadır. Bu sistemlerde stdin, stdout ve stderr dosyalarının handle değerleri üst prosesten alt prosese doğrudan aktarılmaz, proses CreateProcess API fonksiyonuyla yaratılırken belirlenir.

    Bilindiği gibi Windows sistemlerinde proses kontrol bloğu EPROCESS (Executive Process) yapısıyla temsil edilmektedir. Bu sistemlerde betimleyici (descriptor) terimi yerine handle terimi kullanılır ve yalnızca dosyaların değil tüm çekirdek nesnelerinin (kernel objects) birer handle değeri vardır. Açılmış çekirdek nesnelerinin adresleri Proses Handle Tablosu (Process Handle Table) denilen bir listede doğrudan ya da dolaylı olarak tutulmaktadır. Handle değerleri tıpkı UNIX/Linux sistemlerinde olduğu gibi prosesin handle tablosunda birer indeks belirtir.[2] Aşağıda ReactOS sistemlerindeki konu ile ilgili veri yapısını veriyoruz. Çekirdek veri yapısının Windows sistemlerindeki tasarımı ile ReactOS sistemlerindeki tasarımının birbirine çok benzer olduğunu vurgulayalım. ReactOS kaynak kodları gerçek Windows sistemleri hakkında bize oldukça iyi bir fikir verebilmektedir:Burada EPROCESS yapısı proses kontrol bloğunu, PEB yapısı prosesin ikincil bilgilerinin saklandığı prosesin çevresel bloğunu temsil ediyor[3]. HANDLE_TABLE yapısının Tables isimli elemanı HANDLE_TABLE_ENTRY ** türündendir. Yani bu eleman bir gösterici dizisini göstermektedir. İşte çekirdek nesnelerinin handle değerleri de bu gösterici dizisinde bir indeks belirtirler. HANDLE_TABLE_ENTRY ise çekirdek nesnelerine ilişkin çeşitli açış ve erişim haklarını içeren bir yapıdır. Şeklin aşağısında örnek bir handle değeri verdik. Windows sistemlerindeki handle değerlerinin -HANDLE bir adres türü olsa da- aslında bir indeks belirttiğine dikkat ediniz. Ayrıca Windows sistemlerinde stdin, stdout ve stderr dosyalarına ilişkin handle değerlerinin UNIX/Linux sistemlerinde olduğu gibi önceden bilinen ve değişmez değerler olmadığını da söyleyelim. Bu nedenle stdin, stdout ve stderr handle değerlerinin proses kontrol bloğu yoluyla erişilebilen bir alanda tutulması uygun görülmüştür. Yukarıdaki şekilden de gördüğünüz gibi ReactOS’ta  stdin, stdout ve stderr dosyalarına ilişkin handle değerleri PEB yapısının ProcessParameters elemanının gösterdiği yapıda tutulmaktadır. Microsoft belirli bir zamandan sonra Windows sistemlerinde handle tablosunu 3 kademeli hale getirmiştir. Bu 3 kademeli handle tablosu X86 sistemlerindeki sayfalama mekanizmasındaki sayfa dizini (page directory) ve sayfa tablosu (page table) tasarımına benzemektedir.

    Windows sistemlerinde proses yaratılırken CreateProcess fonksiyonunda stdin, stdout ve stderr dosyalarına ilişkin handle değerleri belirtilebilir. CreateProcess fonksiyonunun parametrik yapısını anımsatalım:

#include <windows.h>

BOOL WINAPI CreateProcess(
    LPTSTR lpCommandLine,
    LPCTSTR lpApplicationName,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
    BOOL bInheritHandles,
    DWORD dwCreationFlags,
    LPVOID lpEnvironment,
    LPCTSTR lpCurrentDirectory,
    LPSTARTUPINFO lpStartupInfo,
    LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation
);

Fonksiyonun 9’uncu parametresi STARTUPINFO isimli bir yapı türündendir. Bu yapıyı inceleyiniz:

#include <windows.h>

typedef struct _STARTUPINFO {
    DWORD cb;
    LPTSTR lpReserved;
    LPTSTR lpDesktop;
    LPTSTR lpTitle;
    DWORD dwX;
    DWORD dwY;
    DWORD dwXSize;
    DWORD dwYSize;
    DWORD dwXCountChars;
    DWORD dwYCountChars;
    DWORD dwFillAttribute;
    DWORD dwFlags;
    WORD wShowWindow;
    WORD cbReserved2;
    LPBYTE lpReserved2;
    HANDLE hStdInput;
    HANDLE hStdOutput;
    HANDLE hStdError;
} STARTUPINFO,  *LPSTARTUPINFO;

Eğer yapının dwFlags elemanı STARTF_USESTDHANDLES bayrağını içeriyorsa yapının hStdInput, hStdOutput ve hStdError elemanları alt prosesin kullanacağı handle değerlerini belirtir. Şüphesiz bu handle değerlerinin alt prosese geçirilebilir (inheritable) olması gerekmektedir. Yoksa burada belirtilen handle değerleri alt prosese aktarılmazsa anlamsız bir durum oluşur. Eğer yapının hStdInput, hStdOutput ve hStdError elemanlarına atama yapılmamışsa bu dosyaların handle değerleri NULL durumdadır.

Programcı stdin, stdout ve stderr dosyalarına ilişkin dosya nesnelerine ilişkin handle değerlerini GetStdHandle API fonksiyonuyla elde edebilir:

#include <windows.h>

HANDLE WINAPI GetStdHandle(DWORD nStdHandle);

Fonksiyonun parametresi hangi standart dosyaya ilişkin handle değerinin elde edileceğini belirtir. Bu parametre aşağıdakilerden biri olarak girilmelidir:

STD_INPUT_HANDLE 
STD_OUTPUT_HANDLE 
STD_ERROR_HANDLE 


Fonksiyon başarı durumunda ilgili dosyanın handle değeri ile başarısızlık durumunda INVALID_HANDLE_VALUE değeri ile geri döner. Standart dosyaların handle değerleri benzer biçimde SetStdHandle fonksiyonuyla değiştirilebilir:

#include <windows.h>

BOOL WINAPI SetStdHandle(DWORD nStdHandle, HANDLE hHandle);

Fonksiyonun birinci parametresi standart dosyayı belirten GetStdHandle fonksiyonunda açıkladığımız değerlerden birini alır. İkinci parametre ise ilgili standart dosyaya yeni atanacak handle değeridir. Örneğin biz CreateFile fonksiyonuyla bir dosya açıp elde ettiğimiz handle değerini bu fonksiyonla stdout olarak atayabiliriz. Böylece artık stdout dosyasına yazılanlar bizim açtığımız dosyaya yazılacaktır.[1] Terminal kavramı hem ekran ve klavyenin birleşiminden oluşan bir kavram olarak kullanılmaktadır.

[2]
 Windows sistemlerinde HANDLE türü void * olarak typedef edilmiştir. Ancak HANDLE türünden bir gösterici içerisinde ilgili çekirdek nesnesinin adresi değil prosesin handle tablosundaki bir indeks tutulmaktadır.

[3]
EPROCESS yapısı çekirdek alanında (kernel space), PEB yapısı ise kullanıcı alanında (user space) tutulur. Böylece prosesin çok kullanılan bu çevresel değişkenlere erişimi kolaylaştırılmıştır.

 Kaynaklar

1. Aslan, K. (2002). UNIX/Linux Sistem Programlama Kurs Notları. Istanbul: C ve Sistem Programcıları Derneği.

2. Aslan, K. (2001). Win32 Sistem Programlama Kurs Notları. Istanbul: C ve Sistem Programcıları Derneği.

3. Bovet, D. and Cesati, M. (2005). Understanding the Linux Kernel. Oreilly & Associates Inc.

4.
 Mauerer W. (2008). Professional Linux Kernel Architecture. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc:

5
. Pietrek, M. (1995). Windows 95 System Programming SECRETS. California:  IDG Books Worldwide, Inc.

6. Richter, J. M. (1999). Programming Applications for Microsoft Windows with Cdrom. 4th. Edition. Redmond, Washinton:  Microsoft Press.

7. Russinovich M. E., Solomon D. A. (2009). Windows Internals. 5th  Edition.  Redmond, Washington: Microsoft Press.

8. Stevens, R., Rago, S. A.  (2005). Advanced Programming in the UNIX(R) Environment (2nd Edition). Addison-Wesley Professional.

Haftanın Böceği Yukarı