Bilim, organize edilmiş bilgidir.

Herbert Spencer

.NET'teki Decimal Türünün Bitsel Organizasyonu

     128 bit (16 byte) uzunluğundaki decimal türünün en belirgin özelliği yuvarlama hatası (rounding error) olmadan 29 basamak mantise sahip noktalı sayıları tam olarak tutabilmesidir. Bu türden bir değişkene yerleştirilen noktalı sayı daha sonra tam olarak geri alınabilir. Aritmetik işlemler sonucunda elde edilen değerlerde de bir bozulma söz konusu olmaz. Decimal türü float ve double türlerinden daha yüksek nokta duyarlılığına (mantissa) fakat daha düşük basamak duyarlılığına (magnitude) sahiptir.

    Decimal türü özellikle yuvarlama hatalarının istenmediği finansal hesaplamalarda tercih edilmektedir. Doğal bir tür olmadığı için decimal türüyle işlemler float ve double türlerine göre oldukça yavaştır.[1] Bu nedenle decimal türünün amaç dışı bir biçimde gerçek sayı türlerinin yerine kullanılması kötü bir tekniktir.

    C#’ta tüm tamsayı türlerinden decimal türüne otomatik dönüştürme (implicit conversion) tanımlıdır. Yani biz herhangi bir tamsayı türünü doğrudan decimal türüne atayabiliriz. Fakat float ve double türlerinden decimal türüne, decimal türünden de float ve double türlerine otomatik dönüştürme tanımlı değildir. Bu demektir ki, biz float ya da double türünü decimal türüne decimal türünü de float ve double türüne doğrudan atayamayız. Örneğin:

decimal dc;

dc = 10;            // geçerli, int türünden decimal türüne otomatik dönüştürme var
dc = 10F;           // error, float türünden decimal türüne otomatik dönüştürme yok!

double db = 10M;    // error, decimal türünden double türüne otomatik dönüştürme yok!


Ayrıca, decimal türünün (System.Decimal yapısının) CLS (Common Language Specification) uyumlu bir tür olmadığını da belirtelim. Yani bu tür .NET uyumlu her dilde bulunmak zorunda değildir.

    Decimal türünü oluşturan 128 bitin 96 biti (yani 12 byte’ı) mantis tutmak için, 5 biti noktanın yerini tutmak için ve 1 biti de işaret tutmak için kullanılmaktadır. Bu türde kullanılmayan 26 bitlik bir alan vardır ve bu alan içerisinde sıfır değerleri bulunur. Decimal türünün 96 bitlik mantis kısmı [0 , 296 – 1] (yani [0, 79228162514264337593543950335]) arasındaki sayılardan oluşturulabilir. Decimal türünde üstel kısım için bir normalizasyon uygulanmaz. Başka bir deyişle üstel kısım her zaman sıfır ya da pozitiftir ve mantisin en sağından soluna doğru kaç basamak gidilerek noktanın yerleştirileceğini belirtir. Tabi bütün bu bölümlerin sayı içerisinde 2’lik sistemde tutulduğunu biliyorsunuz. Aşağıda bazı sayılar için mantis, üstel ve işaret bitlerinin değerleri verilmektedir (parantez içerisindeki değerler mantisin 16'lık sistemdeki karşılıklarını gösteriyor) :

Sayı

Mantis Kısmı (96 bit)

Üstel Kısım

İşaret Biti

12345

12345

(000000000000000000003039)

0

0

12.345

12345

(000000000000000000003039)

3

0

-12.345

12345

(000000000000000000003039)

3

1

123.45

12345

(000000000000000000003039)

2

0

-0.012345

12345

(000000000000000000003039)

6

1

0.0000000012345

12345

(000000000000000000003039)

13

0

7.9228162514264337593543950335

79228162514264337593543950335

(FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)

28

0

0

0

(000000000000000000000000)

0

0

0.0000000000000000000000000001

1

(000000000000000000000001)

28

0


Matematiksel olarak decimal türünün tuttuğu değerler (–1) s × c × 10-e biçiminde ifade edilebilir. Burada s işareti belirtir ve 1 bittir (0 ise pozitif 1 ise negatif). c ise 96 bittir ve 0 <= c <= 296-1 arasında değer alır; e ise 0 <= e <= 28 arasında değer alabilen 5 bitten oluşur. Ayrıca decimal türü için +∞, -∞ ve NAN biçiminde özel değerlerin tanımlı olmadığını belirtelim.

    Şimdi gelelim decimal türünün bitsel organizasyonuna. Mantis kısmı, üstel kısım ve işaret biti bu 128 bitin nerelerinde bulunuyor? Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemeyiz fakat bu formatın bitsel düzeyde kesin bir tanımlaması yok. Decimal türü .NET sistemlerinde System.Decimal isimli yapıyla temsil ediliyor ve bu türden bir değişkenin değeri yapının içerisindeki 4 adet int türden veri elemanında tutuluyor. Bu 4 int değer birbirinden bağımsız olarak ele alındığı için kendi aralarındaki dizilimin nasıl olduğunun da bir önemi yok. Aşağıda .NET sınıf kütüphanesinin son sürümündeki Decimal yapısının bir kısmını görüyorsunuz:[2]

[Serializable, StructLayout(LayoutKind.Sequential), ComVisible(true)]
public struct Decimal : IFormattable, IComparable, IConvertible, 
                        IComparable<decimal>, IEquatable<decimal>
{
    private int flags;
    private int hi;
    private int lo;
    private int mid;
    //...
}

Gördüğünüz gibi 128 bit 4 ayrı int türden veri elemanıyla temsil edilmiş. Yapı içerisindeki low, mid ve height elemanları mantis bilgisinin 4'er byte’lık kısımlarını, flags elemanı ise sayının işaretini ve üstel kısmını tutuyor. flags içerisinde kullanılmayan bitler de var. Yapının structLayout(LayoutKind.Sequential) özniteliğine (attribute) sahip olduğuna dikkat ediniz. Bu durumda yapı elemanları ilk bildirilen düşük adreste olacak biçimde ardışıl dizilecektir. O halde biz decimal türünden bir değişkenin aşağıdaki gibi bir eleman dizilimine sahip olacağını söyleyebiliriz:

Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi Decimal yapısı flags, hi, low ve mid elemanlarını bağımsız elemanlar olarak kullanmaktadır. Yani bu elemanların yapı içerisindeki yerleri değişse bile Decimal yapısının çalışmasında bir değişiklik oluşmaz.

    Decimal yapısının GetBits isimli public static metodu bize low, mid, high ve flags değerlerini belirttiğimiz sırada int bir dizi olarak verir:

public static int[] GetBits(decimal d)
 
Bu metot aşağıdaki gibi yazılmıştır:

public static int[] GetBits(decimal d)
{
    return new int[] { d.lo, d.mid, d.hi, d.flags };
}

Aşağıdaki gibi bir programlamla klavyeden girilen decimal değerleri flags, high, mid, low sırasıyla ekrana yazdırabilirsiniz:

class App
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        decimal val;
        int[] bits;

        do
        {
            Console.Write("Sayı giriniz: ");
            val = decimal.Parse(System.Console.ReadLine());
            bits = decimal.GetBits(val);
            Console.WriteLine("{0,20:X8}{1,10:X8}{2,10:X8}{3,10:X8}", 
                        bits[3], bits[2], bits[1], bits[0]);
        } while (val != 0);
    }
}


32 bitlik flags elemanın bitsel yerleşimi şöyledir:


Kullanılmayan alanlar içerisinde 0 değerleri vardır. Yapı içerisindeki yerleşimin GetBits metodu ile verilenden farklı olduğunu bir kez daha yineleyelim. Decimal türü ile toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemler Decimal yapısı içerisindeki operatör metotlarla yapılmaktadır. Örneğin:


decimal d1, d2, d3;

d1 = 10;
d2 = 20;
d3 = d1 + d2;

gibi bir işlem için derleyici aşağıdakine benzer kod üretir:

Decimal d1, d2, d3;

d1 = new Decimal(10);
d2 = new Decimal(20);
d3 = d1 + d2;        // public static Decimal operator +(Decimal a, Decimal b)


    Decimal türünden bir değer herhangi bir ortama bellekte bulunduğu sıraya göre değil low, mid, high ve flags sırasına göre aktarılmaktadır. Decimal yapısının GetBytes isimli internal metodu bu değerleri byte dizisi olarak verir:

internal static void GetBytes(decimal d, byte[] buffer)
{
    buffer[0] = (byte) d.lo;
    buffer[1] = (byte) (d.lo >> 8);
    buffer[2] = (byte) (d.lo >> 0x10);
    buffer[3] = (byte) (d.lo >> 0x18);
    buffer[4] = (byte) d.mid;
    buffer[5] = (byte) (d.mid >> 8);
    buffer[6] = (byte) (d.mid >> 0x10);
    buffer[7] = (byte) (d.mid >> 0x18);
    buffer[8] = (byte) d.hi;
    buffer[9] = (byte) (d.hi >> 8);
    buffer[10] = (byte) (d.hi >> 0x10);
    buffer[11] = (byte) (d.hi >> 0x18);
    buffer[12] = (byte) d.flags;
    buffer[13] = (byte) (d.flags >> 8);
    buffer[14] = (byte) (d.flags >> 0x10);
    buffer[15] = (byte) (d.flags >> 0x18);
}

Örneğin BinaryWriter sınıfının decimal parametreli Write metodu şöyle aktarım yapmaktadır:

public virtual void Write(decimal value)
{
    decimal.GetBytes(value, this._buffer);
    this.OutStream.Write(this._buffer, 0, 0x10);
}[1]
 float ve double türleri doğal türlerdir. Bu türler üzerinde işlemler matematik işlemciye sahip pek çok işlemci tarafından tek bir makina komutuyla elektriksel düzeyde yapılabilmektedir. Halbuki decimal türü ile işlemler algoritmik kodların çalıştırılmasıyla yapılırlar.

[2] .NET kütüphanesine ilişkin C# kodları Reflector isimli decompiler kullanılarak elde edilmiştir (http://www.red-gate.com/products/reflector/).


Kaynaklar
 
 
1. MSDN Library Reference (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/default.aspx).

2.
 Petzold, C. (2004). Programming In the Key of C# (sayfa 92-98). Redmond, Washington: Microsoft Press.


3.
 
Standard ECMA-334 C# Language Specification, 4th Edition. (2009). http://www.ecma-international.org/ adresinden elde edilmiştir.

4.
 Standard ECMA-335 Common Language Infrastructure(CLI), Partions I to IV. 4th Edition. (2009). 
http://www.ecma-international.org/ adresinden elde edilmiştir.

Haftanın Böceği Yukarı