Bir programcının en belli başlı üç özelliği: tembellik, sabırsızlık ve kibirdir.

Larry Wall

Bana Atılan E-Postaların Yanıtları

Sevgili Arkadaşlar...

Bu site aracılığıyla -bazıları sorulardan oluşan- pek çok e-posta alıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle bazılarına yanıt yazamadım.  Sakın unuttum sanmayın ve "adam bir yanıt bile yazmadı" diye düşünmeyin :-). Bundan sonra atacağınız e-postalara da daha kısa bir süre içinde yanıt vermeye çalışacağım. Gecikme için özür diliyorum...

 

Lütfen Alıntılarda Kaynak Belirtiniz

Çeşitli Internet sitelerinde yazmış olduğum makalelerden, ders notlarından, çizimlerden, kaynak kodlardan vs. bire bir alıntı yapıldığını, ancak kaynak belirtlmediğini görüyorum. Lütfen bu gibi alıntlarda kaynak belirtiniz.

Kitap Eleştirisi

Artık her hafta sitede bilgisayar alanında basılmış bir kitabın eleştirisini göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz...

Tarihe Göre

Yeni İçerik

Proseslerin Kod, Data, BSS, Stack ve Heap Alanları

Prosesler işletim sistemlerinin sundukları sistem fonksiyonlarıyla yaratılırlar. Örneğin, Windows sistemlerindeki CreateProcess, UNIX/Linux sistemlerindeki fork proses yaratan fonksiyonlardır. Windows ve UNIX/Linux sistemlerindeki proses yaratımları arasında önemli bir fark vardır. Windows sistemlerindeki CreateProcess fonksiyonu çalıştırılabilen (executable) bir dosyadan hareketle prosesi oluşturur. (Yani yaratılacak proses yol ifadesini argüman olarak verdiğimiz programın kodlarını çalıştıracaktır.) Halbuki UNIX/Linux sistemlerindeki fork fonksiyonu prosesin özdeş bir kopyasını oluşturmaktadır. Bu sistemlerde başka bir programın kodları ancak exec türevi fonksiyonlarla çalıştırılabilir. Fakat programcı bu sistemlerde doğrudan exec fonksiyonunu kullanırsa çalışmakta olan mevcut programın bellek alanı değiştirilerek proses yaşamına başka bir kodla devam eder. Bu nedenle UNIX/Linux sisteminde hem mevcut programı sürdürmek hem de yeni bir programı çalıştırmak istiyorsak fork ve exec fonksiyonlarını beraber kullanmamız gerekir. Bu sağlamak için de, tipik olarak, önce bir kez fork yaparız, alt proseste exec uygularız. Windows sistemlerindeki CreateProces fonksiyonu UNIX/Linux sistemlerindeki fork ve exec fonksiyonlarının bileşimine benzetilebilir.

Portable Executable Dosya Formatı

Microsoft, DOS işletim sisteminde çalıştırılabilen dosya formatı olarak MZ formatını kullanıyordu.[1] MZ formatı koruma mekanizması olmayan 8086 mimarisi için tasarlanmıştı ve korumalı modun gereksinim duyduğu özelliklere sahip değildi.  Bu nedenle Microsoft 16 bit Windows sistemleriyle birlikte çalıştırılabilir dosya formatını NE (New Executable) ismiyle, 32 bit Windows sistemleriyle de PE (Portable Executable) ismiyle yenilemiştir. Bugün 32 bit ve 64 bit Windows sistemlerinde çalıştırılabilen dosya formatı olarak PE formatı kullanılmaktadır. PE formatı UNIX türevi sistemlerde kullanılan ELF (Executable and Linkable Format) formatı gibi, işlemciden bağımsız olan ve bölümlerden (sections) oluşan bir formattır. Microsoft .NET ortamıyla birlikte PE formatı üzerinde bu ortamın gereksinimlerinin karşılanması için çeşitli eklentiler de yapmıştır. PE formatının orijinali 32 bittir. Fakat daha sonraları 64 bit sistemler için bu formatın 64 bit versiyonu da oluşturulmuştur. PE formatının 64 bitlik bu versiyonuna PE+ da denilmektedir.

Dinamik Diziler (Veri Yapıları 2. Bölüm)

Programlama dillerinin çoğunda diziler bir kere yaratıldıktan sonra artık büyütülemezler ve küçültülemezler. Oysa bazı durumlarda açacağımız dizinin uzunluğunu işin başında bilemeyiz. Programın çalışma zamanı sırasında onların dinamik bir biçimde büyütülmesini ya da küçültülmesini isteyebiliriz. Programın çalışma zamanı sırasında büyütülebilen ya da küçültülebilen dizilere dinamik diziler (dynamic arrays) denilmektedir.[1]  Dinamik diziler C, C++, Java ve C# gibi dillerde temel bir veri yapısı değildir. Yani bu dillerde dinamik diziler dilin sentaksı tarafından doğrudan desteklenmezler. Bunların fonksiyonlar ya da sınıflar kullanılarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Ancak Perl ve Ruby gibi dinamik dizilerin dilin sentaksı tarafından temel bir veri türü olarak desteklendiği diller de vardır.

Önbellek (Cache) Sistemleri

Bilgisayar sistemlerinde pek çok durumda erişim hızı bakımından iki tür belleğin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz: Yavaş bellek ve hızlı bellek. Yavaş bellek ucuz ve boldur, hızlı bellek ise pahalı ve kıttır. Tabi buradaki yavaş ve hızlı kavramları görelidir.  Sistemden sisteme yavaş ve hızlı bellekler farklılaşabilir. Örneğin bir sistemde RAM hızlı belleği temsil ederken disk yavaş belleği temsil ediyor olabilir. Başka bir sistemde ise RAM yavaş belleği temsil ederken işlemci içerisinde bulunan bellek hızlı belleği temsil ediyor olabilir. Ya da bir web sayfasının sunucuda saklandığı yer yavaş belleği temsil ederken onun istemcide bir dosyada saklanmış hali yavaş belleği temsil ediyor olabilir. Önbellek (cache) yavaş belleğin belli bölümlerinin hızlı bellekte tutularak yavaş belleğe erişim oranını azaltmak için kullanılan bir bellek yönetim tekniğidir. Önbellek sistemleri donanımsal ya da yazılımsal bir biçimde ya da karma bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

UNIX/Linux Sistemlerinde Boru Haberleşmeleri

Boru haberleşmeleri yalınlığından dolayı en çok tercih edilen prosesler arası haberleşme yöntemlerindendir. Yöntem kendi içerisinde eşzamanlılığı da barındırdığından programcının ayrıca eşzamanlılık sorunuyla uğraşmasına gerek kalmaz. Boru haberleşmeleri ilk UNIX sistemlerinden beri neredeyse tüm UNIX türevi sistemlerce desteklenmiştir. Yöntem başta Windows olmak üzere pek çok işletim sisteminde de benzer biçimde uygulanmaktadır.

Temel Veri Yapıları (Veri Yapıları 1. Bölüm)

Programlarımızda tanımladığımız nesneler ya tek parçadan ya da birden fazla parçadan oluşurlar. Tek parçadan oluşan nesnelerin türlerine tekil türler, birden fazla parçadan oluşan nesnelerin türlerine ise bileşik türler denilmektedir. Örneğin, int türü tekil bir türdür. Çünkü int türden bir nesne tek parçadan oluşmaktadır. Halbuki diziler bileşik türlerdir. Bir dizi türünden nesne tanımladığımızda o nesne kendi içerisinde birden fazla parçadan oluşmaktadır. Örneğin:

C'de Bağlanım (Linkage) Nedir, Ne Değildir?

C'de kullanılan her değişken (identifier) için bir bildirimin yapılmış olması gerekir. Bağlanım (linkage) farklı bildirimlerdeki aynı isimli değişkenlerin aynı nesneyi ya da fonksiyonu belirtip belirtmediğini anlatan bir özelliktir. C'de değişkenlere ilişkin üç  bağlanım durumu söz konusudur:

Haziran
23
2009

Titreme (Flickering) Problemi

      Bu problemde programcı içi dolu bir şekli taşımak istemektedir. Taşıma sırasında eski şekli silerek yenisini çizer. Fakat şekli taşırken titreme (flickering) oluşmaktadır... Bu biçimdeki titreme probleminin nedeni silinecek bölgenin büyük bir kısmının önce zemin rengiyle hemen ardından da asıl renkle boyanmasıdır. (Problem genel olmasına karşın ben burada kod örneklerini C/C++ ile API düzeyinde değil C# ile .NET üzerinde vereceğim. Hani benim de C# kullanmaya gönlüm razı olmuyor. Fakat belki böylece daha fazla kişiye hitap edebilirim :-) )

Şimdi m_rect isimli içi kırmızıyla boyanmış bir dikdörtgenin fareyle sürükleneceğini düşünelim. Tüm çizimleri WM_PAINT  mesajında yaptığımızı varsayıyorum. Biz bu durumda eski şeklin silinmesini ve yeni şeklin çizilmesini isteriz değil mi? Bildiğiniz gibi Paint mesajı oluştuğunda henüz OnPaint metodu çağrılmadan önce Invalidate edilmiş alanın zemini silinmektedir (yani BackColor ile belirtilen renkle boyanmaktadır). Fakat bu durumda biz kaydırılmış yeni şekli çizdiğimizde eski şekil ile yeni şeklin kesişim bölgesi üst üste iki kez boyanmış olur.Yani bu kesişim bölgesi önce zemin rengiyle ve hemen sonra da bizim kırmızı renkle boyanacaktır. İşte titremenin nedeni... Peki bunu nasıl engelleyebiliriz? Çok eski çağlardan beri (!) kullanılan tipik yöntem önce ekran dışına (offscreen) çizim yapıp sonra sonucu ekrana aktarmaktır. Örneğin, Paint mesajında çizim doğrudan pencereye değil de bir bitmap’e yapılır. Sonra bitmap’te oluşturulan bu görüntü pencereye aktarılır.

Şimdi bu yöntemi uygulayalım:

namespace CSD
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private Rectangle m_rect;
        private Point m_prevPoint;
        private Bitmap m_bmp;
        private Graphics m_gbmp;
        private Brush m_backBrush;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
       
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            m_rect = new Rectangle(100, 100, 200, 100);
            m_bmp = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width,
                               Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height);
            m_gbmp = Graphics.FromImage(m_bmp);
            m_gbmp.Clear(this.BackColor);   // Aslında buna gerek yok :-)
            m_backBrush = new SolidBrush(this.BackColor);
        }
       
        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            m_gbmp.FillRectangle(Brushes.Red, m_rect);
           
            e.Graphics.DrawImage(m_bmp, e.ClipRectangle, 
                          e.ClipRectangle, GraphicsUnit.Pixel);
        }
       
        private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (e.Button == MouseButtons.Left)
            {
                int dx = e.X - m_prevPoint.X;
                int dy = e.Y - m_prevPoint.Y;

                this.Invalidate(m_rect);
                m_rect.Offset(dx, dy);
                this.Invalidate(m_rect);
                m_prevPoint = e.Location;
            }
        }

        private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (e.Button == MouseButtons.Left)
            {
                m_prevPoint = e.Location;
            }
        }

        private void Form1_BackColorChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            m_backBrush = new SolidBrush(this.BackColor);
        }

        protected override void OnPaintBackground(PaintEventArgs e)
        {
            m_gbmp.FillRectangle(m_backBrush, e.ClipRectangle);
        }
    }
}

Bazı kütüphanelerde bu işlemi kolaylaştıracak mekanizmalar bulunduruluyor. Örneğin .NET'te Framework 2.0 ile birlikte bu işlemin Control sınıfının bool türden DoubleBuffered property elemanıyla otomatize edildiğini görüyoruz. Bu property’nin varsayılan değeri false biçimdedir ve eğer bu property true değerine çekilirse henüz OnPaint metodu çağrılmadan önce bir bitmap ve ona ilişkin de bir Graphics nesnesi yaratılır; OnPaint metoduna (dolayısıyla Paint event metoduna) da içerisinde bu Graphics nesnesi bulunan bir PaintEventArgs nesnesi geçirilir. Bu durumda biz OnPaint metodunda ya da Paint event metodunda çizim yaparken mesaj parametre sınıfına geçirilmiş olan Graphics nesnesini kullandığımızda aslında ekrana değil Framework tarafından yaratılmış bir bitmap’e çizim yapmış oluruz. OnPaint metodundan (ya da Paint event metodundan) çıkıldığında da bu bitmap’in içeriği Framework tarafından ekrana kopyalanmaktadır. O halde Framework 2.0 ve sonrasında tek yapacağınız şey DoubleBuffered property’sini true değerine çekmek...

namespace CSD
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private Rectangle m_rect;
        private Point m_prevPoint;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            this.DoubleBuffered = true;
            m_rect = new Rectangle(100, 100, 200, 100);
        }
               
        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            Graphics g = e.Graphics;

            g.FillRectangle(Brushes.Red, m_rect);
        }
       
        private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (e.Button == MouseButtons.Left)
            {
                int dx = e.X - m_prevPoint.X;
                int dy = e.Y - m_prevPoint.Y;

                this.Invalidate(m_rect);
                m_rect.Offset(dx, dy);
                this.Invalidate(m_rect);
                m_prevPoint = e.Location;
            }
        }

        private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (e.Button == MouseButtons.Left)
            {
                m_prevPoint = e.Location;
            }
        }
    }
}
 

Haftanın Böceği Yukarı