İnsana hiçbir şey öğretemezsin, sadece kendi başına bilgi edinmesi için ona yardım edebilirsin.

Galileo Galilei

Bana Atılan E-Postaların Yanıtları

Sevgili Arkadaşlar...

Bu site aracılığıyla -bazıları sorulardan oluşan- pek çok e-posta alıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle bazılarına yanıt yazamadım.  Sakın unuttum sanmayın ve "adam bir yanıt bile yazmadı" diye düşünmeyin :-). Bundan sonra atacağınız e-postalara da daha kısa bir süre içinde yanıt vermeye çalışacağım. Gecikme için özür diliyorum...

 

Lütfen Alıntılarda Kaynak Belirtiniz

Çeşitli Internet sitelerinde yazmış olduğum makalelerden, ders notlarından, çizimlerden, kaynak kodlardan vs. bire bir alıntı yapıldığını, ancak kaynak belirtlmediğini görüyorum. Lütfen bu gibi alıntlarda kaynak belirtiniz.

Kitap Eleştirisi

Artık her hafta sitede bilgisayar alanında basılmış bir kitabın eleştirisini göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz...

Tarihe Göre

Yeni İçerik

Proseslerin Kod, Data, BSS, Stack ve Heap Alanları

Prosesler işletim sistemlerinin sundukları sistem fonksiyonlarıyla yaratılırlar. Örneğin, Windows sistemlerindeki CreateProcess, UNIX/Linux sistemlerindeki fork proses yaratan fonksiyonlardır. Windows ve UNIX/Linux sistemlerindeki proses yaratımları arasında önemli bir fark vardır. Windows sistemlerindeki CreateProcess fonksiyonu çalıştırılabilen (executable) bir dosyadan hareketle prosesi oluşturur. (Yani yaratılacak proses yol ifadesini argüman olarak verdiğimiz programın kodlarını çalıştıracaktır.) Halbuki UNIX/Linux sistemlerindeki fork fonksiyonu prosesin özdeş bir kopyasını oluşturmaktadır. Bu sistemlerde başka bir programın kodları ancak exec türevi fonksiyonlarla çalıştırılabilir. Fakat programcı bu sistemlerde doğrudan exec fonksiyonunu kullanırsa çalışmakta olan mevcut programın bellek alanı değiştirilerek proses yaşamına başka bir kodla devam eder. Bu nedenle UNIX/Linux sisteminde hem mevcut programı sürdürmek hem de yeni bir programı çalıştırmak istiyorsak fork ve exec fonksiyonlarını beraber kullanmamız gerekir. Bu sağlamak için de, tipik olarak, önce bir kez fork yaparız, alt proseste exec uygularız. Windows sistemlerindeki CreateProces fonksiyonu UNIX/Linux sistemlerindeki fork ve exec fonksiyonlarının bileşimine benzetilebilir.

Portable Executable Dosya Formatı

Microsoft, DOS işletim sisteminde çalıştırılabilen dosya formatı olarak MZ formatını kullanıyordu.[1] MZ formatı koruma mekanizması olmayan 8086 mimarisi için tasarlanmıştı ve korumalı modun gereksinim duyduğu özelliklere sahip değildi.  Bu nedenle Microsoft 16 bit Windows sistemleriyle birlikte çalıştırılabilir dosya formatını NE (New Executable) ismiyle, 32 bit Windows sistemleriyle de PE (Portable Executable) ismiyle yenilemiştir. Bugün 32 bit ve 64 bit Windows sistemlerinde çalıştırılabilen dosya formatı olarak PE formatı kullanılmaktadır. PE formatı UNIX türevi sistemlerde kullanılan ELF (Executable and Linkable Format) formatı gibi, işlemciden bağımsız olan ve bölümlerden (sections) oluşan bir formattır. Microsoft .NET ortamıyla birlikte PE formatı üzerinde bu ortamın gereksinimlerinin karşılanması için çeşitli eklentiler de yapmıştır. PE formatının orijinali 32 bittir. Fakat daha sonraları 64 bit sistemler için bu formatın 64 bit versiyonu da oluşturulmuştur. PE formatının 64 bitlik bu versiyonuna PE+ da denilmektedir.

Dinamik Diziler (Veri Yapıları 2. Bölüm)

Programlama dillerinin çoğunda diziler bir kere yaratıldıktan sonra artık büyütülemezler ve küçültülemezler. Oysa bazı durumlarda açacağımız dizinin uzunluğunu işin başında bilemeyiz. Programın çalışma zamanı sırasında onların dinamik bir biçimde büyütülmesini ya da küçültülmesini isteyebiliriz. Programın çalışma zamanı sırasında büyütülebilen ya da küçültülebilen dizilere dinamik diziler (dynamic arrays) denilmektedir.[1]  Dinamik diziler C, C++, Java ve C# gibi dillerde temel bir veri yapısı değildir. Yani bu dillerde dinamik diziler dilin sentaksı tarafından doğrudan desteklenmezler. Bunların fonksiyonlar ya da sınıflar kullanılarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Ancak Perl ve Ruby gibi dinamik dizilerin dilin sentaksı tarafından temel bir veri türü olarak desteklendiği diller de vardır.

Önbellek (Cache) Sistemleri

Bilgisayar sistemlerinde pek çok durumda erişim hızı bakımından iki tür belleğin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz: Yavaş bellek ve hızlı bellek. Yavaş bellek ucuz ve boldur, hızlı bellek ise pahalı ve kıttır. Tabi buradaki yavaş ve hızlı kavramları görelidir.  Sistemden sisteme yavaş ve hızlı bellekler farklılaşabilir. Örneğin bir sistemde RAM hızlı belleği temsil ederken disk yavaş belleği temsil ediyor olabilir. Başka bir sistemde ise RAM yavaş belleği temsil ederken işlemci içerisinde bulunan bellek hızlı belleği temsil ediyor olabilir. Ya da bir web sayfasının sunucuda saklandığı yer yavaş belleği temsil ederken onun istemcide bir dosyada saklanmış hali yavaş belleği temsil ediyor olabilir. Önbellek (cache) yavaş belleğin belli bölümlerinin hızlı bellekte tutularak yavaş belleğe erişim oranını azaltmak için kullanılan bir bellek yönetim tekniğidir. Önbellek sistemleri donanımsal ya da yazılımsal bir biçimde ya da karma bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

UNIX/Linux Sistemlerinde Boru Haberleşmeleri

Boru haberleşmeleri yalınlığından dolayı en çok tercih edilen prosesler arası haberleşme yöntemlerindendir. Yöntem kendi içerisinde eşzamanlılığı da barındırdığından programcının ayrıca eşzamanlılık sorunuyla uğraşmasına gerek kalmaz. Boru haberleşmeleri ilk UNIX sistemlerinden beri neredeyse tüm UNIX türevi sistemlerce desteklenmiştir. Yöntem başta Windows olmak üzere pek çok işletim sisteminde de benzer biçimde uygulanmaktadır.

Temel Veri Yapıları (Veri Yapıları 1. Bölüm)

Programlarımızda tanımladığımız nesneler ya tek parçadan ya da birden fazla parçadan oluşurlar. Tek parçadan oluşan nesnelerin türlerine tekil türler, birden fazla parçadan oluşan nesnelerin türlerine ise bileşik türler denilmektedir. Örneğin, int türü tekil bir türdür. Çünkü int türden bir nesne tek parçadan oluşmaktadır. Halbuki diziler bileşik türlerdir. Bir dizi türünden nesne tanımladığımızda o nesne kendi içerisinde birden fazla parçadan oluşmaktadır. Örneğin:

C'de Bağlanım (Linkage) Nedir, Ne Değildir?

C'de kullanılan her değişken (identifier) için bir bildirimin yapılmış olması gerekir. Bağlanım (linkage) farklı bildirimlerdeki aynı isimli değişkenlerin aynı nesneyi ya da fonksiyonu belirtip belirtmediğini anlatan bir özelliktir. C'de değişkenlere ilişkin üç  bağlanım durumu söz konusudur:

Mayıs
19
2009

Operatör Öncelikleri

    Aşağıdaki ifadeyi inceleyiniz:
 
b = ++a + foo() * bar();
 
pek çok C ve C++ programcısı işlemlerin aşağıdaki sırada yapılacağının garanti olduğunu sanıyor: (İn: n’inci işlem):
 
İ1: foo()
İ2: bar()
İ3: ++a
İ4: İ1 * İ2
İ5: İ3 + İ4
İ6: b = İ5

 
Aslında bu durum gerçeği yansıtmıyor. Burada pekala önce ++ işlemi yapılabilir. foo fonksiyonunun da bar fonksiyonundan önce çağrılması zorunlu değildir. Bunu söylediğimizde bu kez “hani fonksiyon çağırma operatörünün önceliği ++’dan yüksekti?” diye soruyorlar.
 
     Operatörlerin öncelik tablosu aslında bir uydurmadır. Zaten standartlarda böyle bir tablo da yoktur. Operatör öncelikleri bağlam bağımsız gramerden (context free grammar) çıkan sonucun yaklaşık ifadesidir. Operatör öncelikleri konusundaki gerçekler öncelik tablosu yoluyla açıklanamaz. O halde şöyle söylemeliyim “operatörlerin öncelik tablosu gerçeğin kendisini anlatmaz ama onun yaklaşık bir benzerini kolayca anlatmamıza yardımcı olur”. Biz de Dernek’teki C eğitimlerinde bu konunun üzerinde fazlaca durmayız. “Sistem Programlama ve İleri C Uygulamaları" kursunda sentaks açıklama yöntemlerinin ve BNF notasyonunun anlatıldığı bölümde bu gerçeklerden bahsederiz. 
 
    Şimdi konumuza dönelim yeniden. Yukarıdaki ifadede neden foo() çağırması önce yapılmak zorunda değil? Standartlardaki ilgili bölümün CFG (context free grammar)’sini aşağıda veriyorum. (Ancak burada kısaltma amacıyla bazı kısımları bazı yerlerden kestim. Kestiğim yerleri ... sembolünden anlayabilirsiniz). Önce biraz inceleyin:
 
primary-expression:
     identifier
     constant
     string-literal
     ( expression
)
 

postfix-expression:
    primary-expression
    postfix-expression
[ expression
]
    postfix-expression ( argument-expression-listopt
)
 
    ...

    
argument-expression-list:
     assignment-expression
     argument-expression-list
,
assignment-expression
 
unary-expression:
     postfix-expression
 
    ++
unary-expression
 
    --
unary-expression
     ...

 
...

multiplicative-expression:
     cast-expression
     multiplicative-expression
*
cast-expression
     multiplicative-expression
/
cast-expression
     multiplicative-expression
%
cast-expression
 

additive-expression:
     multiplicative-expression
     additive-expression
+
multiplicative-expression
     additive-expression
- multiplicative-expression
 ...
 
assignment-expression:
     conditional-expression
     unary-expression assignment-operator assignment-expression
     assignment-operator:
one of
 
    = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
 
   
expression:
     assignment-expression
     expression
, assignment-expression
 
C ve C++ standartlarında iki operandlı operatörlerin sol tarafındaki ifadelerin mi yoksa sağ tarafındaki ifadelerin mi önce yapılacağı belirsiz (unspecified) bırakılmıştır. Yani derleyicileri yazanlar bunlardan herhangi birini seçebilirler. Yaptıkları seçimi de  dökümante etmek zorunda değillerdir. Bu durumda standartlardaki gramerden yukarıdaki ifade için şu sonuçları çıkartabiliriz:
 
1. Atama operatörünün sağ tarafı hesaplanıp b’ye atanacak.

2. foo() * bar() işleminin sonucu ++a ile toplanacak, fakat bunların yapılış sırası değişebilir. Yani önce ++a yapılabilir ya da önce foo() * bar() yapılabilir.

3. foo() çağırmasının sonucu bar() çağırmasının sonucuyla çarpılacak. Fakat işlemlerin yapılma sırası değişebilir. 
 
Daha iyi anlamak için ifade ağacı oluşturmanızı salık veririm:
İki operandlı operatörlerin herhangi bir sırada yapılacağını göz önünde bulundurarak ağacı inceleyin. + operatörünün solu ya da sağı önce yapılabilir. * operatörünün de solu ya da sağı önce yapılabilir. Fakat kesinlikle * operatörünün sonucu ++ operatörünün sonucuyla toplanacaktır, foo çağırmasının sonucu bar çağırmasının sonucuyla çarpılacaktır. 
 
C ve C++’ta &&||? :, = ve ‘,’ operatörlerinin özel durumları olduğunu biliyorsunuz. Örneğin && ve || operatörlerinin her zaman sol tarafı önce yapılmaktadır. 
 
İki operandlı operatörlerdeki operand işleme belirsizliğinin her programlama dilinde var olduğunu sanmayın. Örneğin C# ve Java’da kesinlikle sol taraftaki operandın önce yapılması öngörülmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki ifade bu dillerde gerçekten aşağıdaki sırada yapılmak zorundadır:

 
b = ++a + foo() * bar();
 
İ1: ++a
İ2: foo()
İ3: bar()
İ4: İ2 * İ3
İ5: İ1 + İ4
İ6: b = İ5

 
Umarım karışık gelmemiştir size :-).

Haftanın Böceği Yukarı